LAGSTIFTNING

1376 Finlands Lag

Vid försvarsministeriet bereds de författningar som ligger till grund för det militära försvaret, dvs. lagar samt republikens presidents, statsrådets och försvarsministeriets förordningar. Författningsberedningen och beredningen av författningspolitiken har huvudsakligen koncentrerats till lagberednings- och rättsenheten vid försvarsministeriet.

Försvarsministeriet ansvarar för beredningen av framför allt de författningar som gäller värnplikt, försvarsmaktens sammansättning och uppgifter, beredskapen i undantagsförhållanden (försvarstill-stånd), internationell militär krishantering, export av försvarsmateriel, frivilligt försvar och för-svarsmaktens hälsovård samt Försvarshögskolan. Utöver dessa innehar sättandet i kraft av interna-tionella fördrag och andra internationella förpliktelser som gäller Finland en viktig roll.

Försvarsministeriets förvaltningsområde påverkas också av den författningsberedning som görs inom andra ministeriers förvaltningsområden. Följaktligen deltar försvarsministeriet aktivt också i författningsberedningen inom andra förvaltningsområden, om den har beröringspunkter med eller konsekvenser för försvarsförvaltningens verksamhet.

Utöver sina huvuduppgifter ger lagberednings- och rättsenheten stöd till övriga verksamhetsenheter inom försvarsministeriet i författningsberedningen samt bistår verksamhetsenheterna generellt i juridiska frågor. Enheten övervakar också att verksamheten vid försvarsministeriet och dess förvalt-ningsområde är lagenlig.

Vid lagberednings- och rättsenheten görs också försvarsministeriets översättningar till svenska och engelska.

Vid försvarsministeriet samt vid lagberednings- och rättsenheten sörjer man för kvaliteten på författningsberedningen och för att beredningen är öppen.

Om aktuella författningsprojekt informeras i avsnittet Författningsberedning. Där finns också regeringspropositioner, betänkanden, remissbegäran, arbetsgrupper och annat material som anknyter till projekten.

 

 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä