FÖRFATTNINGSBEREDNINGEN

Vid försvarsministeriet bereds det normverk som ligger till grund för det militära försvaret, dvs. lagar samt republikens presidents, statsrådets och försvarsministeriets förordningar.

Följaktligen bereder försvarsministeriet de författningar som gäller t.ex. värnplikt, beredskap i undantagsförhållanden (försvarstillstånd), kvinnors frivilliga militärtjänst, övervakningen av det finska territoriet, försvarsmaktens sammansättning och uppgifter, utförandet av polisuppgifter vid försvarsmakten, internationell fredsbevarande verksamhet, export och transitering av försvarsmateriel samt den militärutbildning och hälso- och sjukvård som ska ges vid försvarsmakten.

Vidare deltar ministeriet i sådan lagberedning vid andra ministerier som har beröringspunkter med försvarsförvaltningens område.

De betänkanden och arbetsgruppsförslag som blivit klara vid försvarsministeriet sänds på remiss för att man ska kunna höra olika parters synpunkter på dem. Respons på förslagen kan också andra ge än de som remissbegäran har sänts till.

De remissutlåtanden som getts på lagprojekt är offentliga och de förs in i statsrådets projektregister, som är en offentlig webbtjänst.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä