Arbetsgrupp ska reda ut om lagstiftningen om obemannad luftfart och drönarverksamhet behöver utvecklas med tanke på säkerheten

Försvarsminister Jussi Niinistö tillsatte den 25 november 2016 ett projekt, vars uppgift är att bereda förslag till ändringar i lagstiftningen som är nödvändiga för att man inom försvarsförvaltningens område ska kunna ingripa i obemannad luftfart och drönarverksamhet.

I den nuvarande lagstiftningen är försvarsförvaltningens myndigheters möjligheter att ingripa i verksamheten delvis oklara och i praktiken fungerar de inte. Myndigheternas befogenheter bör vara klart definierade i lagstiftningen. Det kan bedömas att obemannade luftfarkoster kan orsaka risker och hot samt direkt fara för försvaret av landet.

Målet för projektet är att säkerheten ska bli bättre vid militära objekt och andra funktioner som är centrala md tanke på försvaret av landet samt för personer och att den lagstiftning som sammanhänger med upprätthållandet av ordningen ska justeras.

Projektet har till uppgift att bereda förslag till de författningsändringar som behövs. I projektet ska det beaktas med vilka förutsättningar och metoder samt på vems beslut man ska kunna ingripa i obemannade luftfarkosters eller drönares framfart.

Projektet bereds i en arbetsgrupp. I arbetet deltar behövlig operativ sakkunskap från huvudstaben och försvarsgrenarna samt från andra förvaltningsområden. Målet är en lagberedningsprocess som interagerar med olika intressentgrupper. Under projektets gång hörs åtminstone centrala parter, vilkas verksamhet kommer att påverkas av lagstiftningen.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.12.2016-31.5.2017 och ordförande är försvarsministeriets lagstiftningsdirektör Hanna Nordström.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av regeringssekreterare Teija Pellikainen, tfn 0295 140606.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä