Hallituksen esitys 94/2016 vp laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta


Esitykseen sisältyvillä lakiehdotuksilla täydennetään puolustusministeriön hallinnonalan kansainvälistä toimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

Esitys liittyy eduskunnassa käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen HE 72/2016 vp laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta.

Puolustusvoimien tehtäviä muutettaisiin siten, että puolustusvoimilla olisi edellytykset osallistua nykyistä laajemmin kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisättäisiin myös säännökset kansainvälisen avun vastaanottamisesta.

Lainsäädäntöön lisättäisiin säännökset kansainväliseen toimintaan osallistuvan henkilöstön ja asevelvollisten asemasta, toimivaltuuksista ja oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Aluevalvontalakiin lisättäisiin säännös aluevalvontaa koskevan tuen pyytämisestä toisen valtion sotilasviranomaiselta. Lisäksi sotilaallisten voimakeinojen käsitettä yhtenäistettäisiin.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa, että Suomi voi täysimääräisesti osallistua kansainvälisten velvoitteiden mukaiseen yhteistyöhön sekä avun antamisen ja vastaanottamisen tilanteisiin puolustusministeriön hallinnonalalla.

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja antavat puolustusministeriössä hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Hanna Nordström, puh. 0295 140600.

Käsittely eduskunnassa:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_94+2016.aspx

Valtioneuvoston hankesivulla:

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=17525

Finlex:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160094
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä