Laki sotilastiedustelusta

Eduskunta on hyväksynyt sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön 11.3.2019. Lakiehdotukset hyväksyttiin puolustusvaliokunnan mietinnön mukaisina. Eduskunta hyväksyi myös puolustusvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen lainsäädännön toimivuuden seurannasta.

Sotilastiedustelusta annetussa laissa säädetään Puolustusvoimien tiedustelutoiminnan kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä sotilastiedustelun ohjauksesta ja sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa.

Sotilastiedustelun tarkoituksena on hankkia ja käsitellä tietoa Suomeen kohdistuvasta tai Suomen turvallisuusympäristön kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi ja Puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi. Sotilastiedustelu antaa ennakkovaroituksen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta.

Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on järjestetty eli tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä.

Eduskunnan hyväksymät lait viedään seuraavaksi tasavallan presidentin vahvistettaviksi.


Lisätietoa tiedustelulaeista:

Yleisesitys sotilastiedustelulaeista

Laki sotilastiedustelusta - kysymyksiä ja vastauksia

Eduskunnan sivuilla


Eduskuntakäsittely


______________________________________________________________

PROSESSIN AIKAISEMPIA VAIHEITA


Parlamentaarinen seurantaryhmä tiedustelulainsäädännön valmistelulle ja perustuslain tarkistamiselle


Sisäministeriö on asettanut parlamentaarisen seurantaryhmän tiedustelulainsäädännön jatkovalmistelua sekä perustuslakisääntelyn tarkistamisen parlamentaarista valmistelua varten.

Ryhmän tehtävänä on seurata siviilitiedustelulainsäädännön, sotilastiedustelulainsäädännön ja tiedustelun valvontaa koskevan lainsäädännön sekä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamisen jatkovalmistelua. Ryhmä antaa myös näkemyksiään sekä esittää kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia valmistelun tueksi.

http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/parlamentaarinen-seurantaryhma-tiedustelulainsaadannon-valmistelulle-ja-perustuslain-tarkistamiselle




Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä ”Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi"

Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi ”. Mietintö on saatavissa osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79757.

Puolustusministeriö toivoo, että myös jakelulistan ulkopuoliset kansalaisjärjestöt ja muut tahot antavat oma-aloitteisesti lausunnon mietinnöstä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=70f81ab6-fabc-45bc-a7de-631a61128a74

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta (Ohjeet > Käyttöohjeet).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä saa palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 22.6.2017.

Vastausohjeet vastaanottajille

 Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen, puh 0295 140 602, minnamaria.nurminen@defmin.fi ja hallitussihteeri Kosti Honkanen, puh 0295 140 607, kosti.honkanen@defmin.fi.

Puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordströmin esitys mietintöjen luovutustilaisuudessa 19.4.2017.

Sotilastiedustelu_esitys (pdf) (732.3 KB)

Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu

Suomen on kyettävä entistä paremmin hankkimaan tietoa myös ulkomailta. Puolustusvoimien tiedustelulla osaltaan varmistetaan oikea, luotettava ja ajantasainen tieto valtiojohdon päätöksenteon tueksi. Tiedustelu muodostaa ja ylläpitää tilannekuvaa sotilaallisesta toiminnasta ja tuottaa tarvittaessa ennakkovaroituksen maahamme kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta. Lainsäädännön on tarkoitus mahdollistaa tiedonhankinta myös sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa ja siten parantaa ulkomailla palvelevien suomalaisten turvallisuutta.

Tiedustelulainsäädäntöä valmistelevien työryhmien määräaikaa jatketaan


Sisäministeri Paula Risikko on jatkanut siviilitiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän määräaikaa ja puolustusministeri Jussi Niinistö sotilastiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän määräaikaa. Kummankin työryhmän uusi määräaika on 28.2.2017.

Siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lainsäädäntöhankkeet pyritään toteuttamaan samassa aikataulussa. Työryhmät aloittivat toimintansa 1.10.2015, ja niiden alkuperäinen määräaika oli 31.12.2016.



Lainsäädäntöhanketta valmisteleva työryhmä


Puolustusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus puolustusvoimien tiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on parantaa tiedonhankintaa puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä kansainvälisistä uhista.

Sotilastiedusteluhanke valtioneuvoston hankerekisterissä

Parlamentaarinen seurantaryhmä tiedustelulainsäädännön uudistamiseen liittyville hankkeille


Sisäministeriön tiedote parlamentaarisen seurantaryhmän perustamisesta

Muut lainsäädäntöhankkeet:

Sisäministeriön hankesivu:

www.intermin.fi/tiedustelu

Oikeusministeriön hankesivu:

www.oikeusministerio.fi/perustuslain_muuttaminen.html


Hankkeen taustaa

Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille 14.1.2015.

Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja (pdf) (3.7 MB)

Työryhmä toimi vuoden 2014 alusta lähtien ja mietinnön valmistumisen määräaika oli 31.12.2014.

Työryhmä ehdotti mietinnössään harkittavaksi, että hallitus käynnistäisi tarvittavat toimenpiteet tiedustelua koskevan säädösperustan luomiseksi käynnistämällä yhden tai useampia lainsäädäntöhankkeita.

Työryhmän mietintö lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle 9.2.2015 ja lausuntoa pyydettiin 150 eri ministeriöltä, viranomaiselta, puolueelta, järjestöltä, yritykseltä ja yhteisöltä.

Lausunnot mietinnöstä:

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=12380



Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä