Työryhmä selvittämään miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistä turvallisuuden näkökulmasta

Puolustusministeri Jussi Niinistö on 25.11.2016 asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen miehittämättömään ilmailuun ja lennokkien toimintaan puuttumiseksi puolustushallinnon alalla.

Nykyinen sääntely jättää puolustushallinnon viranomaisten mahdollisuudet puuttua toimintaan osin tulkinnanvaraisiksi ja käytännössä toimimattomiksi. Viranomaisten toimivaltuuksien tulisi olla lainsäädännössä selkeästi määritelty. Miehittämättömistä ilma-aluksista voidaan arvioida aiheutuvan riskejä ja uhkia sekä suoranaista vaaraa maanpuolustukselle.

Hankkeen päämääränä on sotilaskohteiden ja muiden maanpuolustuksen kannalta keskeisten toimintojen sekä henkilöiden turvallisuuden parantaminen ja järjestyksen ylläpitoon liittyvän lainsäädännön tarkistaminen.

Hankkeen tehtävänä on valmistella ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Hankkeessa on otettava huomioon, millä edellytyksillä ja keinoilla sekä kenen päätöksestä miehittämättömän ilma-aluksen tai lennokin kulkuun voitaisiin puuttua.

Hanke valmistellaan työryhmässä. Työhön osallistuu tarvittava operatiivinen asiantuntemus pääesikunnasta ja puolustushaaroista, sekä muilta hallinnonaloilta. Tavoitteena on vuorovaikutteinen lainvalmisteluprosessi eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen aikana kuullaan ainakin keskeisiä tahoja, joiden toimintaan lainsäädännöllä tulee olemaan vaikutuksia.

Työryhmän toimikausi on 1.12.2016-31.5.2017 ja sen puheenjohtajana toimii puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström.

Lisätietoa puolustusministeriössä antaa hallitussihteeri Teija Pellikainen, puh. 0295 140606.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä