ALUEVALVONTA

Valtion täysivaltaisuuteen kuuluu sen alueellinen koskemattomuus. Suomen alueellista koskemattomuutta valvotaan keskeytyksettä. Alueellinen koskemattomuus turvataan tarvittaessa käyttämällä voimakeinoja. Aluevalvonnan päämääränä on Suomen rajoilla ehkäistä, paljastaa ja selvittää aluerikkomukset ja alueellisen koskemattomuuden loukkaukset. Muualla Suomen alueella päämääränä on valtakunnan sotilaallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan estäminen. Maa-alueella toiminnasta käytetään nimitystä maavalvonta. Merialueella toiminta on merivalvontaa ja ilmatilan valvonta ilmavalvontaa.

Puolustusministeriö on aluevalvontalakiin kuuluvien asioiden ylin lupa-viranomainen. Puolustusministeriö päättää sotilaallisten voimakeinojen käytöstä alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi sekä ohjaa puolustusvoimien aluevalvontaviranomaisia.

Puolustuspolitiikan päämääränä aluevalvonnassa on johtaa ja yhteensovittaa viranomaisten toimintaa aluevalvontalain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Yhteensovittamisella kootaan ja jaetaan aluevalvontaan liittyvää tietoa ja osaamista. Yhteensovittaminen mahdollistaa aluevalvontahankkeiden poliittisen päätöksenteon ja varmistaa, ettei hankkeisiin ja toimintaan synny päällekkäisyyksiä.

Puolustuspolitiikan tavoitteena kansainväliseen aluevalvontaan liittyvän tilannekuvan kehittämisessä on verkottumisen vahventaminen, Suomen etujen ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen sekä lento- ja meriliikenteen turvallisuuden lisääminen. Aktiivisella osallistumisella kehitystyöhön sekä laajalla viranomaisyhteistyöllä parannetaan valmiutta epäsymmetristen uhkien torjuntaan.

031212 MG 0079

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä