EUROOPAN PUOLUSTUSRAHASTO 2021-2027

Neuvottelut Euroopan puolustusrahaston (European Defence Fund, EDF) perustamisesta ovat käynnissä. Kyseessä on uusi, EU:n budjetista rahoitettava ohjelma, jonka on määrä käynnistyä vuonna 2021. Rahaston tavoitteena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia. Samalla rahaston perustaminen tukee tavoitetta vahvistaa yhtenäisiä ja avoimia EU:n sisämarkkinoita.

Rahasto koostuisi tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksista, ja siitä voitaisiin tukea yhteistyössä toteutettavia ja jäsenvaltioiden rajat ylittäviä suorituskykyjen kehittämiseen tähtääviä toimia Tuettavat toimet kattavat puolustusmateriaalin koko tutkimus- ja kehittämissyklin. Rahaston tavoitteena on tehostaa puolustusteollisuuden innovaatio-, tutkimus- ja teknologiapotentiaalin hyödyntämistä ja vahvistamaan EU:n strategista autonomiaa. Rahoitettavat toimet voivat liittyvä uuden tiedon ja puolustusteknologian sekä puolustusalan tuotteen tai komponentin kehittämiseen, suunnitteluun ja tekniseen määrittelyyn, prototyypin luomiseen, testaamiseen, hyväksymiseen, sertifiointiin sekä tutkimukseen (ml. toteutettavuustutkimukset), tuotteiden ja teknologioiden elinkaaren tehokkuutta kehittäviin teknologioihin, tiedotustoimiin sekä yhteentoimivuutta ja resilienssiä lisääviin toimiin.

Puolustusrahastolle esitetään 11,5 miljardin euron budjettia EU:n seuraavalle monivuotiselle rahoituskehyskaudelle vuosille 2021-2027. Budjettiehdotuksesta noin 3,6 miljardia euroa on esitetty tutkimukseen ja noin 7,8 miljardia euroa kehittämistoimiin.  Rahoituskehysneuvottelut ovat vielä kesken.

Puolustusrahastosta voitaisiin myöntää rahoitusta puolustustutkimus- ja kehittämisvaiheen toimille, jotka koskevat uusien puolustusalan tuotteiden, teknologioiden ja tietämyksen kehittämistä, tai jo olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden päivittämistä. Puolustusrahaston alaisia toimia tulisi toteuttaa yhteistyössä vähintään kolmen toimijan välillä, jotka sijaitsevat kolmessa eri valtiossa. Rahoitusta myönnettäisiin pääasiassa kilpailullisten hakujen kautta. Myönnettävän EU-rahoituksen taso riippuisi toimen luonteesta. Puolustustutkimusta voitaisiin rahoittaa täysimääräisesti, mutta kehittämistoimissa edellytettäisiin kansallista lisärahoitusta jäsenmailta ja/tai teollisuudelta.

Ehdotuksia rahoitettaviksi toimiksi arvioitaisiin asetuksessa määritetyillä kriteereillä. Arviossa korostuisi toimien laatu ja tehokkuus, murroksellisuuspotentiaali, innovatiivisuus ja teknologinen kehitys, Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyky, EU:n turvallisuus- ja puolustusintressit sekä rajat ylittävän yhteistyön lisääminen (ml. pk-yritykset). Kehittämiskokonaisuuden osalta myös puolustustarvikkeiden elinkaari ja jäsenvaltioiden yhteistyö huomioitaisiin arvioinnissa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä