EUROOPAN PUOLUSTUSTEOLLINEN KEHITTÄMISOHJELMA 2019-2020

Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma (European Defence Industrial Development Programme EDIDP) on toinen Euroopan puolustusrahaston valmistelevista esivaiheista, jossa testataan puolustusrahaston suorituskykykokonaisuuteen liittyviä käytänteitä varsinaista ohjelmaa varten. Kehittämisohjelman budjetti on 500 miljoonaa euroa. Ohjelmaa toimeenpannaan kaksivuotisen työohjelman mukaisesti. Ensimmäiset hankehaut järjestetään v. 2019.

EDIDP-ohjelman tavoitteena on edistää EU:n puolustusalan kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia tukemalla puolustusmateriaalin kehittämisvaiheen toimia. Sen tavoitteena on myös edistää puolustustutkimuksen tuloksien hyödyntämistä kehittämisessä. Ohjelman edunsaajat ovat EU:hun sijoittuneita yrityksiä, joiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä ohjelma pyrkii lisäämään. Myös EU-alueella sijaitsevat kolmansien maiden omistuksessa olevat yritykset voivat osallistua ohjelman alaisiin toimiin, mikäli voidaan taata, ettei tämä uhkaa EU:n tai sen jäsenvaltioiden turvallisuusintressejä.

Rahoitusta EDIDP-ohjelmasta myönnetään pääasiassa avustuksina kilpailullisten hakujen pohjalta, ja rahoitus kohdistetaan kehittämisvaiheen toimiin. EDIDP-ohjelmassa voidaan rahoittaa puolustusmateriaalin- ja teknologian  kehittämistoimia, jotka pohjautuvat jäsenvaltioiden yhteisiin vaatimuksiin ja teknisiin spesifikaatioihin. Ohjelmassa tuetaan puolustukseen liittyvien tuotteiden, aineellisten tai aineettomien komponenttien ja teknologioiden suunnittelua, yhteisten teknisten eritelmien määrittelyä, prototyypin luomista, testaamista, standardointia, hyväksymistä ja sertifiointia. Rahoitusta on mahdollista antaa myös tutkimuksiin ja toteutettavuusarviointeihin.

Toimia tulee toteuttaa vähintään kolmen sellaisen yrityksen yhteistyönä, jotka ovat sijoittuneet vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon. EU-rahoituksen enimmäisosuus on 20 prosenttia prototyyppien kehittämistoimissa. Muut toimet (esim. testaus, sertifiointi, suunnittelu ja toteutettavuustutkimukset) voivat saada rahoitusta jopa 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Siltä osin, kun tuki jää alle 100 prosentin tulee jäsenvaltioiden tai osallistuvien yritysten vastata lopuista kustannuksista.

Prototyypin kehittämisen, testauksen, standardoinnin, sertifioinnin ja teknologioiden tai materiaalin elinkaaren tehostamiseen liittyvien toimien osalta edellytetään, että ainakin kaksi EU-jäsenvaltiota ilmaisee valmiutensa hankkia toimen lopputuote tai käyttää teknologiaa koordinoidulla tavalla. Suunnitteluun liittyen toimien tulee tämän lisäksi pohjautua ainakin kahden jäsenvaltioin yhteisvaatimuksiin.

Lisätietoja EDIDP-ohjelmasta ja ohjelman hauista löytyy Euroopan komission sivuilta.

Suorat linkit:

Hakuilmoitukset

EDIDP-työohjelma

Guide for applicants 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä