Lainsäädäntö

Puolustusministeri asetti 8.3.2005 toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus vapaaehtoisen maanpuolustustyön uudelleenorganisoinnin edellyttämistä lainsäädäntötoimista. Toimikunta tarkasteli työssään muun muassa johtosuhteiden, tehtävien ja voimavarojen jakoperiaatteita sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien organisaatioiden välistä työnjakoa. Työssä käsitellään toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta, kansalaisten varaamisjärjestelyjä, viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen välistä työnjakoa ja yhteistyötä sekä nykyisen Maapuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) asemaa ja tehtäviä.

Eräs tärkeä kehittämiskohde on naisten asema oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Asevelvolliset naiset rinnastetaan luonnollisesti muihin asevelvollisiin. Ei-asevelvollisille naisille suunnitellaan mielekkäitä tehtäviä esimerkiksi MPK:n koulutus- ja tukiyksiköissä tai muissa vapaaehtoisjärjestöissä. Naisia tulisi sijoittaa nykyistä enemmän heidän koulutustaan vastaaviin valmiustehtäviin erilaisissa kaikkien hallinnonalojen kriisiajan organisaatioissa.
 
Tasavallan presidentti vahvisti 11.5.2007 lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) ja siihen liittyvät eräiden muiden lakien tarkennukset. Laissa säädetään viranomaisten valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävästä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Laki on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Valtioneuvoston asetuksella (960/2007) säädetään vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan ja alueellisten neuvottelukuntien tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnan järjestämisestä (4 §).
 
Puolustusministeriön asetuksella säädetään sitoumuksen sisällöstä ja sen tekemisestä (29 §), päivärahan määrästä ja maksamismenettelystä (34 §), matkakustannusten korvaamisesta (34 §) sekä vapaaehtoisen koulutuksen käytännön järjestämisestä (17 §).
 
Asetukset ovat voimassa vuoden 2008 alusta alkaen.
 
Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa vuoden 2009 aikana selvityksen puolustusvaliokunnalle vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain täytäntöönpanosta ja sen toimivuudesta.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä