MTS-Arviointi

Arvioinnin näkökulmina ovat MTS:n organisaatio, toiminta ja vaikuttavuus. MTS:n vahvuuksista parhaiten esiin nousevat:

  •          parlamentaarisuus
  •          verkostoitumisen edistäminen
  •          laadukkaat mielipidetutkimukset, joilla on vahva perinne

               

 MTS:n keskeisimpiä heikkouksia ovat:

  •          profiilin ja tehtävien epäselvyys sekä osittainen

                 päällekkäisyys muiden toimijoiden kanssa

 

MTS:n rooli pitkäaikaisena ja luotettavana toimijana heijastuu MTS:n eri tehtäväalueilla eli julkisuuspolitiikassa, kriisiajan viestinnässä ja sen suunnittelussa, rauhanajan viestinnässä, tutkimuksissa, kokous- ja seminaaritoiminnassa, sekä maanpuolustuksen yhteistyösuhteissa. MTS:n mission toteuttaminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteisiä verkostoja.

Arvioinnin tuloksena MTS:n tavoitteita ja tehtäviä tulisi tarkastella uudelleen ja tarkemmin siitä näkökulmasta, mikä on MTS:n omaa toiminta-aluetta, jossa korostuu parlamentaarinen ja yhteiskunnallinen integrointi. MTS:lle tulee löytää järkevä tehtäväkokonaisuus ja samalla tulee luopua sellaisesta, mitä jo tehdään muualla hallinnossa. Tällä hetkellä osa MTS:n toiminnasta menee päällekkäin muiden organisaatioiden vastaavien tehtävien kanssa. 

MTS:ltä kaivataan proaktiivisempaa roolia turvallisuuden avainkysymyksiin ja nopeampaa reagointia ajankohtaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin turvallisuuspolitiikan asioihin. MTS:n tavoitteena tulisi olla entistä nopeampi reagointi esille nouseviin asioihin. Tähän tarvitaan uusien toimintamuotojen ennakkoluulotonta hakemista.

MTS on vakiinnuttanut roolinsa mielipidetutkimusten teettäjänä. MTS:n mielipidetutkimukset ovat vakiintunutta toimintaa, jota voidaan edelleen kehittää tulevaisuudessa esimerkiksi käynnistämällä laajempia tutkimushankkeita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. MTS:n julkisuusprofiilin tulisi olla vahvempi. MTS:n tulevaisuutta kehitettäessä tulisi huolehtia siitä, että MTS:n nykyiset vahvuudet eli parlamentaarisuus, verkostoituminen ja tutkimustoiminta voidaan myös jatkossa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

MTS:n roolia parlamentarismin, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toimivuuden sekä verkostoitumisen edistäjänä tulisi edelleen kirkastaa. Tämän vuoksi MTS:n tulisikin keskittyä yhä enemmän kokous- ja seminaaritoimintaan, parlamentaarisen katteen tuottamiseen, avata enemmän kriittistä keskustelua turvallisuusasioista tai lisätä eurooppalaista ulottuvuutta.

MTS arviointi (pdf) (697.2 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä