Hornetplanets ersättare är ett bemannat multirollsjaktplan

Ett multirollsjaktplan är rätt lösning för att ersätta Hornetplanet. De andra systemen kan inte fullständigt ersätta det.

Försvarsmakten har till uppgift att försvara hela landet. För Flygvapnet innebär det att jaktplanen flexibelt måste räcka till för hela landet.

Hornetplanen ersätts med multirollsjaktplan

Med ett multirollsjaktplan kan man mest effektivt sköta de uppgifter som man för närvarande sköter med Hornetplanen.  Detta är en klar slutsats i försvarsmaktens utvecklingsplan.

Grunderna för detta har förts fram offentligt i en förstudie om ersättandet av Hornetmaterielen. I förstudien berättas det också att jaktplanens prestationsförmåga kommer att kompletteras med luftvärn. Enligt studien bör obemannade luftfartyg eller andra system övervägas senare.

Luftvärnet och obemannade luftfartyg ersätter inte jaktplanen

Luftvärnet är en viktig del av det finska luftförsvaret, men det ersätter inte jaktplanen. Luftvärnet kan skydda viktiga objekt. Det klarar dock inte av att skapa skydd mot hot från luften för hela landet.

Systemen med obemannade luftfartyg motsvarar inte heller jaktplanens prestationsförmåga. Jaktplanens verksamhetsfält och egenskaper är klart mångsidigare.

Finland behöver ett tillräckligt stort antal jaktplan

Finland behöver tillräckligt med snabba jaktplan som har stor räckvidd och eldkraft. Jaktplanens prestationsförmåga och antal måste dimensioneras så att man med dem kan verka i hela landet också långa tider.

Insatser i luften, skyddandet av objekt med riksomfattande betydelse och markmålspåverkan är nödvändiga för att försvarsmaktens insatser ska kunna genomföras. För att dessa uppgifter ska kunna utföras krävs det minst ett antal multirollsjaktplan som motsvarar det nuvarande. 

Ersättaren av Hornetjaktplanen erbjuder prestationsförmåga i luften, till lands och till sjöss

Multirollsjaktplanen har en viktig roll i det finska försvaret. De förhindrar att Finland utsätts för militära maktmedel eller ett militärt angrepp.

Under normala förhållanden övervakas och tryggas Finlands integritet med jaktplanen. Under undantagsförhållanden tryggas luftrummets integritet och utmanas motståndarens herravälde över luften med dem. Det är viktigt att vinna herraväldet över luften, för i annat fall blir samhället utsatt för motståndarens luftstridsåtgärder.

Jaktplanen skyddar försvarsmaktens trupper, när de är sårbara för hot från luften. Planen möjliggör att materielen kan spridas ut och att stridsgrupperna kan klara sig till sina försvarsuppgifter. 

Multirollsjaktplanens förmåga att slå till mot markmål och sjömål samt deras övervaknings- och spaningsförmåga stöder i betydande grad vårt övriga försvarssystem.  Med slagkraften fördröjs och försvagas motståndaren samt görs det tillslag mot dess kritiska sårbara punkter.