Nyheter

Arbetsgrupp föreslår lagstiftningsgrund för militär underrättelseverksamhet

En arbetsgrupp som bereder lagstiftning om militär underrättelseverksamhet överlämnade sitt betänkande till försvarsminister Jussi Niinistö den 19 april 2017. Arbetsgruppen föreslår i sitt betänkande att en lag om militär underrättelseverksamhet ska stiftas. Syftet med lagförslaget är att uppdatera den lagstiftning som gäller försvarsmaktens underrättelseverksamhet samt att uppfylla de krav som följer av grundlagen och internationella förpliktelser som binder Finland.

För att försvarsmakten ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter förutsätts underrättelseinhämtning, och militär underrättelseverksamhet är en viktig del av den finska försvarsberedskapen. Målet med underrättelselagstiftningen är att förbättra informationsinhämtningen om allvarliga internationella hot som anknyter till försvarsmaktens uppgifter på så sätt att försvarsmakten inom landet och utomlands ska ha befogenheter till underrättelseinhämtning som avser person, underrättelseinhämtning via radiosignaler och underrättelseinhämtning som avser datasystem samt underrättelseinhämtning som avser datatrafik.

Läs mera

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä