INTERNATIONELLT FÖRSVARSMATERIELSAMARBETE


Det viktigaste syftet med det internationella försvarsmaterielsamarbetet är att skapa förutsättningar för förmånliga materialprojekt, som tryggar den militära försörjningsberedskapen.

 

I samarbetet eftersträvas att dubbelt arbete ska kunna undvikas och synergifördelar åstadkommas. På detta sätt är det möjligt att uppnå teknologisk och ekonomisk nytta. Det internationella material-samarbetet täcker materialets hela livscykel.

 

Det internationella materialsamarbetet fördelar sig på bilateralt och multilateralt samarbete.

 

Det bilaterala samarbetet grundar sig på MoU-dokument (samförståndsprotokoll, Memorandum of Understanding) som ingåtts med olika länder. Samarbete bedrivs inom sektorerna forskning, ut-veckling, produktion, service, kvalitetssäkring, upphandling samt inom gemensam upphandling och underhåll. Genom samarbetet strävar man efter att skapa förutsättningar för militär försörjningsbe-redskap i undantagsförhållanden.

 

Bilateralt samarbete bedrivs vid följande betydande samarbetsforum inom försvarsmaterialsektorn:

 

• Europeiska försvarsbyrån, EDA
• Nordiskt försvarsmaterielsamarbete, NORDEFCO
• Natos program för partnerskap för fred, PfP

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä