Kirjalliset kysymykset

19.03.2019 10:15

Puolustusministerin vastaus kansanedustaja Mia Laihon /kok kirjalliseen kysymykseen KK 674/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Pääesikunnan päätöksestä poissulkea kaikki diabeetikot varusmiespalveluksesta

Eduskunnan puhemiehelle


Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Mia Laihon /kok. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 674/2018 vp:
Mitä puolustusministeri aikoo tehdä, jotta kaikilla motivoituneilla ja henkisesti ja fyysisesti kykenevillä on mahdollisuus suorittaa yhdenvertaisesti asepalvelus?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Diabeetikoilla on vuodesta 2001 alkaen vuoteen 2018 saakka ollut mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus tietyin terveydellisin edellytyksin ja palvelusturvallisuuden varmistavin erityisjärjestelyin. Palvelusturvallisuuden kannalta olennainen diabetesosaaminen poistui vuonna 2018 eläköitymisten vuoksi sekä Puolustusvoimien omasta lääkintähuolto-organisaatiosta että ulkoisen erityisasiantuntijatuen osalta.

Edellä mainitusta syystä ja diabeetikkojen palvelusturvallisuuden varmistamiseksi pääesikunta keskeytti diabeetikkojen varusmiespalvelukseen osallistumisen saapumiserän 1/2018 jälkeen ja asetti asiantuntijatyöryhmän selvittämään diabeetikkojen varusmiespalvelukseen osallistumisen jatkoedellytyksiä.

Asiantuntijatyöryhmän raportin pohjalta pääesikunta päätti vuoden 2018 joulukuussa, että palvelusturvallisuussyistä diabetes on jatkossa este varusmiespalveluksen suorittamiselle ja kutsunnoissa diabeetikot vapautetaan rauhanajan palveluksesta. Perusteena on erityisesti se, että sodan ajan palvelusolosuhteissa diabeetikoille elintärkeää verensokerin seurantaa ja hoitoa (ml. insuliinin saatavuus) ei voida taata, minkä vuoksi diabeetikkoja ei palvelusturvallisuussyistä voida sijoittaa sodan ajan joukkoihin. Maastoharjoitusten ja taistelukoulutuksen aikana ei voida myöskään taata diabeteksen hoidon edellyttämää säännöllistä ateriarytmiä. Diabeetikkovarusmiehillä on todettu ainakin kolme tajuttomuuteen johtanutta vakavaa vaaratilannetta, jotka ovat johtuneet liian alhaisesta verensokerin tasosta. Tapauksista selvittiin onneksi ilman henkilövahinkoja, mutta pahimmillaan nämä vaaratilanteet olisivat voineet johtaa kuolemaan. 

Puolustusvoimien tulee pyrkiä toiminnassaan yhdenvertaisuuden edistämiseen. Diabeetikkojen varusmiespalveluksen mahdollistaminen vaatisi erityisjärjestelyjä ja -resursseja. Näistä erityisjärjestelyistä huolimatta varusmiespalveluksen suorittamiselle täytyisi asettaa rajoituksia esimerkiksi palvelustehtävien, palveluspaikan, sotilasuran, kriisinhallintatehtävien sekä sodan ajan sijoituksen osalta. Yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallista, jos henkilöllä ei esimerkiksi sairauden takia ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin muilla varusmiehillä päästä mm. johtajakoulutukseen.

Maanpuolustustahtoisilla diabeetikoilla on mahdollisuus osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n järjestämään monipuoliseen koulutukseen, josta saa valmiuksia selviytymiseen  poikkeus- ja kriisioloissa.

Henkilökohtaisesti olen toivonut, kuten olen todennut edustaja Sarkomaalle ym. antamassani vastauksessa (KK 152/2018), että diabeetikot voisivat jatkossakin palvella isänmaataan varusmiespalveluksen suorittamalla. Varusmiesten palvelusturvallisuudesta emme kuitenkaan voi tinkiä. Asevelvollisuuslaissa on asetettu ehdottomana edellytyksenä palveluskelpoisuuden arvioinnille, ettei henkilön oma tai muiden turvallisuus saa vaarantua. Helsingissä     19.3.2019

Puolustusministeri Jussi NiinistöPalaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä