Tiedotteet 2007

18.09.2007 11:17

Puolustusministeriö arvioinut organisaatiomuutosten seurauksia

Puolustusministeriö julkaisee 21.9.2007 arviointiraportin, jossa käsitellään vuosina 2002 ja 2003 lakkautettujen Hangon rannikkopatteriston ja Vammalan asevarikon sulkemisesta alueelle aiheutuneita vaikutuksia ja seurauksia. Kyseiset lakkautukset perustuivat vuoden 2001 turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon. Raportti on lajissaan ensimmäinen ja se on osa arviointihankkeiden kokonaisuutta ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden raportointia.


Puolustushallinto on kehittänyt voimakkaasti toimintansa tehokkuutta keventämällä ja uudelleen järjestämällä johtamis- ja hallintorakennetta, purkamalla koulutusorganisaation ylikapasiteettia, järkeistämällä varikko- ja varastotoimintoja sekä lisäämällä tuottavuutta.


NetEffect Oy:n toteuttama arviointi on toteutettu monitahoarvioinnin periaatteella. Alueellisten vaikutusten yhteydessä on tarkasteltu organisaation lakkauttamisesta aiheutuneita toiminnallisia, taloudellisia sekä ympäristöön kohdistuneita vaikutuksia. Henkilöstöön kohdistuneiden vaikutusten tarkastelu painottuu työllisyysvaikutuksiin sekä henkilöstön kokemuksiin lakkauttamisprosessin toteuttamisesta.


Arviointiraportin julkistamistilaisuus järjestetään perjantaina 21.9.2007 klo 12.00-13.00 Pääesikunnan keskuspaviljongissa (nh. Junttila), käyntiosoite Eteläinen makasiinikatu 8A.


Ilmoittautumiset tilaisuuteen sähköpostitse osoitteella ilmo@defmin.fi 20.9.2007 klo 14.00 mennessä.


Lisätietoja julkistamistilaisuudesta antavat puolustusministeriöstä tiedottaja Thomas Sund, puh. 050 461 8683 sekä  NetEffectistä Oy:stä kehitysjohtaja Maarit Wiik, puh. 0400 702 339.


Lisätietoja arviointiraportin sisällöstä:

Hangon rannikkopatteristo

Rannikkopatteriston lakkauttamisen välitön ja eniten keskustelua herättänyt vaikutus Hangossa oli työpaikkojen menetys. Lakkautus koski kahta prosenttia kaupungin työpaikoista. Kuitenkin Hangon sataman toimintojen ja myös teollisuuden samanaikainen voimistuminen kompensoivat haittavaikutuksia. Pidemmällä aikavälillä lakkauttamisen taloudelliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Elinkeinorakenteeseen lakkauttamisella ei ollut merkittäviä vaikutuksia. Myös ympäristövaikutukset arvioidaan melko vähäisiksi. Henkilöstön työllisyyteen kohdistuvat vaikutukset olivat odotettua pienemmät eikä erityisiä tukitoimia tarvittu.


Vammalan asevarikko

Useille paikallisille asukkaille Vammalan asevarikon lakkautuspäätös tuli yllätyksenä. Henkilöstön näkökulmasta ongelmalliseksi muodostui tiedottaminen ja lakkauttamisen perusteet jäivät monille epäselviksi. Asevarikon lakkauttamisen suorat vaikutukset kunnan sosiaaliseen, fyysiseen, toiminnalliseen ja taloudelliseen elinympäristöön ovat jääneet erittäin vähäisiksi. Vaikka yksi valtion toimija poistui, se välillisesti mahdollisti entisellä varikkoalueella toimivan ja kehittyvän yrityspuiston syntymisen. Pidemmällä tähtäimellä varikon lakkauttamisella on positiivisia vaikutuksia Vammalan kaupungin talouden kehittymiseen.


Raportin kehittämisehdotuksia

Raportti sisältää arvioitavien lakkauttamisprosessien valossa syntyneitä kehittämisehdotuksia tulevien toimien päättäjille ja toimeenpanijoille:

  • organisaatiomuutosten avoimuus, parempi tiedottaminen,
  • kohdepaikkakuntien syvällisempi mukanaolo jo suunnitteluvaiheessa,
  • henkilöstön työllistymistä edistävän laajan tuki- ja valmennuspaketin hyödyntäminen,
  • pitkäjänteisempi suunnittelu rakennuksia ja maa-alueita koskevien investointien osalta,
  • ympäristökysymysten systemaattisempi ohjeistus ja käytännön toteuttaminen.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä