Työryhmä esittää säädösperustaa sotilastiedustelulle

Sotilastiedustelulainsäädäntöä valmisteleva työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Jussi Niinistölle 19. huhtikuuta 2017. Työryhmä esittää mietinnössään, että säädetään laki sotilastiedustelusta. Esityksen tavoitteena on saattaa puolustusvoimien tiedustelua koskeva lainsäädäntö ajan tasalle sekä täyttää perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset.

Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää tiedustelua ja sotilastiedustelu on keskeinen osa Suomen puolustusvalmiutta. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on parantaa tiedonhankintaa puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhista siten, että Puolustusvoimilla olisi Suomessa ja ulkomailla toimivaltuudet henkilötiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun.

Sotilastiedustelun tarkoituksena on seurata turvallisuusympäristön kehitystä ja tuottaa tietoa vallitsevasta tilanteesta ylimmän turvallisuuspoliittisen johdon ja sotilaallisen päätöksenteon tueksi. Sotilastiedustelu antaa ennakkovaroituksen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta.  Lisäksi sotilastiedustelu tukee kansainvälisiin operaatioihin liittyvää päätöksentekoa sekä suomalaisten joukkojen toimintaa ja omasuojaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sotilastiedustelun kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista sekä toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. Sotilastiedusteluviranomaisia olisivat Puolustusvoimien pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos. Laissa säädettäisiin viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä tiedustelutiedon ilmoittamisesta, tiedustelukielloista, kansainvälisestä yhteistyöstä ja tietojen rekisteröimisestä.

Valmistelutyössä on otettu huomioon perus- ja ihmisoikeudet ja kuultu laajasti eri sidosryhmiä.

Työryhmän työ on osa meneillään olevaa ja hallitusohjelmaan pohjaavaa tiedustelulainsäädännön valmistelua.  Hankkeeseen liittyvien mietintöjen nyt valmistuttua käynnistyy lausuntokierros. Tavoitteena on saada esitykset eduskunnan käsiteltäviksi tulevalla syysistuntokaudella.

Mietintö kokonaisuudessaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2899-8


Parlamentaarinen seurantaryhmä tiedustelulainsäädännön valmistelulle ja perustuslain tarkistamiselle


Sisäministeriö on asettanut parlamentaarisen seurantaryhmän tiedustelulainsäädännön jatkovalmistelua sekä perustuslakisääntelyn tarkistamisen parlamentaarista valmistelua varten.

Ryhmän tehtävänä on seurata siviilitiedustelulainsäädännön, sotilastiedustelulainsäädännön ja tiedustelun valvontaa koskevan lainsäädännön sekä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamisen jatkovalmistelua. Ryhmä antaa myös näkemyksiään sekä esittää kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia valmistelun tueksi.

http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/parlamentaarinen-seurantaryhma-tiedustelulainsaadannon-valmistelulle-ja-perustuslain-tarkistamiselle
Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä ”Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi"

Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi ”. Mietintö on saatavissa osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79757.

Puolustusministeriö toivoo, että myös jakelulistan ulkopuoliset kansalaisjärjestöt ja muut tahot antavat oma-aloitteisesti lausunnon mietinnöstä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=70f81ab6-fabc-45bc-a7de-631a61128a74

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta (Ohjeet > Käyttöohjeet).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä saa palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 22.6.2017.

Vastausohjeet vastaanottajille

 Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen, puh 0295 140 602, minnamaria.nurminen@defmin.fi ja hallitussihteeri Kosti Honkanen, puh 0295 140 607, kosti.honkanen@defmin.fi.

Puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordströmin esitys mietintöjen luovutustilaisuudessa 19.4.2017.

Sotilastiedustelu_esitys (pdf) (732.3 KB)

Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu

Suomen on kyettävä entistä paremmin hankkimaan tietoa myös ulkomailta. Puolustusvoimien tiedustelulla osaltaan varmistetaan oikea, luotettava ja ajantasainen tieto valtiojohdon päätöksenteon tueksi. Tiedustelu muodostaa ja ylläpitää tilannekuvaa sotilaallisesta toiminnasta ja tuottaa tarvittaessa ennakkovaroituksen maahamme kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta. Lainsäädännön on tarkoitus mahdollistaa tiedonhankinta myös sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa ja siten parantaa ulkomailla palvelevien suomalaisten turvallisuutta.

Tiedustelulainsäädäntöä valmistelevien työryhmien määräaikaa jatketaan


Sisäministeri Paula Risikko on jatkanut siviilitiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän määräaikaa ja puolustusministeri Jussi Niinistö sotilastiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän määräaikaa. Kummankin työryhmän uusi määräaika on 28.2.2017.

Siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lainsäädäntöhankkeet pyritään toteuttamaan samassa aikataulussa. Työryhmät aloittivat toimintansa 1.10.2015, ja niiden alkuperäinen määräaika oli 31.12.2016.

Tilaisuudet

Kuulemistilaisuus elinkeinoelämälle 23.11.2016 klo 13.00-15.00

Elinkeinoelämän kutsu tilaisuuteen (pdf) (183 KB)

Nordströmin esitys 23.11. (pdf) (207 KB)

Ohjelma (pdf) (220.9 KB)

Kuulemistilaisuus järjestöille 24.11.2016 klo 13.00-15.00

Järjestöjen kutsu nettisivulle (pdf) (231.3 KB)

Nordströmin esitys 24.11. (pdf) (221.2 KB)

Ohjelma (pdf) (220.9 KB)Lainsäädäntöhanketta valmisteleva työryhmä


Puolustusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus puolustusvoimien tiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on parantaa tiedonhankintaa puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä kansainvälisistä uhista.

Sotilastiedusteluhanke valtioneuvoston hankerekisterissä

Parlamentaarinen seurantaryhmä tiedustelulainsäädännön uudistamiseen liittyville hankkeille


Sisäministeriön tiedote parlamentaarisen seurantaryhmän perustamisesta

Muut lainsäädäntöhankkeet:

Sisäministeriön hankesivu:

www.intermin.fi/tiedustelu

Oikeusministeriön hankesivu:

www.oikeusministerio.fi/perustuslain_muuttaminen.html


Hankkeen taustaa

Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille 14.1.2015.

Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja (pdf) (3.7 MB)

Työryhmä toimi vuoden 2014 alusta lähtien ja mietinnön valmistumisen määräaika oli 31.12.2014.

Työryhmä ehdotti mietinnössään harkittavaksi, että hallitus käynnistäisi tarvittavat toimenpiteet tiedustelua koskevan säädösperustan luomiseksi käynnistämällä yhden tai useampia lainsäädäntöhankkeita.

Työryhmän mietintö lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle 9.2.2015 ja lausuntoa pyydettiin 150 eri ministeriöltä, viranomaiselta, puolueelta, järjestöltä, yritykseltä ja yhteisöltä.

Lausunnot mietinnöstä:

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=12380Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä