Kirjalliset kysymykset

18.05.2018 13:33

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 149/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen yleisestä varaamisrekisteristä

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jaana Pelkosen (kok) näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 149/2018 vp:

Näkeekö ministeri valtakunnallisen varaamisrekisterin perustamisen tarpeellisena?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Puolustusvoimat ylläpitää poikkeusolojen tehtäviin sijoittamista ja varautumista varten asevelvollisuuslain (1438/2007) 10 luvun mukaista asevelvollisuusrekisteriä. Asevelvollisrekisteri on valtakunnallinen henkilörekisteri, jota pidetään asevelvollisten ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa tarkoitettuun palvelukseen hakeutuneiden, palveluksessa olevien ja palveluksen suorittaneiden palveluskelpoisuuden määrittämistä ja palvelukseen määräämistä, kansallisen ja kansainvälisen koulutuksen ja palveluksen suunnittelua ja järjestämistä, ylentämistä ja palkitsemista sekä poikkeusolojen tehtäviin sijoittamista ja varautumista varten.

Puolustusvoimien henkilöresurssina ovat asevelvollisrekisteriin rekisteröidyt asevelvolliset sekä Puolustusvoimien henkilökunta. Asevelvollisrekisteri täyttää Puolustusvoimien henkilörekisteritarpeet Puolustusvoimien sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien toteuttamiseksi.

Asevelvollisrekisteri mahdollistaa myös muun yhteiskunnan käyttöönsä poikkeusoloja varten tarvitsemien asevelvollisten varaamisen (VAP). Puolustusvoimat päättää näistä henkilövarauksista viranomaisten ja yhteiskunnan toiminnoille kriittisten yritysten ja yhteisöjen esitysten perusteella.

Asevelvollisrekisteri sisältää sen henkilöstön, johon Puolustusvoimien ja myös Rajavartiolaitoksen sodan ajan joukkojen kokoonpanot perustuvat. Tämän vuoksi asevelvollisrekisteriin kohdistuu erityisiä tietoturvavaatimuksia. Asevelvollisrekisteriä ei voida avata tai siirtää sellaisenaan Puolustusvoimien ulkopuolisille tahoille.

Siviilipalveluskeskus ylläpitää siviilipalveluslain (1446/2007) 12 luvun mukaisesti siviilipalvelusrekisteriä, joka on siviilipalvelusvelvollisia koskeva henkilörekisteri. Siviilipalvelusrekisteriä pidetään palvelukseen hakemista, määräämistä, palveluksen suunnittelua ja järjestämistä, palveluskelpoisuuden määrittämistä, valvontaa sekä siviilipalvelusvelvollisten poikkeusolojen aikaista sijoittamista varten. Siviilipalveluskeskus myös käsittelee ja ylläpitää henkilövarauksia (VAP) siviilipalvelusvelvollisten osalta.

Siviilipalveluslain tarkoitus on, että viranomainen, joka poikkeusoloissa katsoo tarvitsevansa apua poikkeusolojen aikaisten tehtäviensä hoitamista varten, toimittaisi siviilipalveluskeskukselle siviilipalvelusvelvollisten sijoittamista koskevan yksilöidyn pyynnön, jossa tarvittava henkilömäärää ja tehtävät yksilöidään. Siviilipalveluskeskus määräisi näissä olosuhteessa viranomaisten käyttöön niiden pyynnöstä tarpeelliseksi katsomansa määrän siviilipalvelusvelvollisia.

Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa valmiuslain (1552/2011) 14 luvun mukaisesti poikkeusoloissa työvelvollisuuden täytäntöönpanoa ja työvoiman ohjausta varten työvelvollisuusrekisterin, jonka rekisterinpitäjä on työ- ja elinkeinoministeriö. Rekisteriin tallennetaan työvelvollisen tunnistetietoina hänen nimensä, syntymäaikansa ja henkilötunnuksensa sekä osoitteensa ja muut yhteystietonsa. Rekisteriin voidaan lisäksi tallentaa tietoja työvelvollisen ammatista, koulutuksesta ja työllisyydestä sekä huoltovelvollisuudesta, työkyvystä ja käytettävyydestä. Rekisteriin tallennetaan lisäksi tietoja työnantajista ja tuotanto- tai palvelutoimialoista sekä toimipaikkojen sijainnista.

Laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädetään viranomaisten valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävästä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jolla kehitetään kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lain perusteella sitoumuksen tehneet henkilöt voidaan rekisteröidä asevelvollisrekisteriin. Maanpuolustuskoulutusyhdistys toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä ja pitää henkilörekisteriä sitoumuksen antaneista ja koulutukseen osallistuneista.

Puolustusvoimien tehtävien toteuttamiseksi en näe tarvetta yleiselle varaamisrekisterille, mutta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta rekisteri voisi olla hyödyllinen ja siten selvittämisen arvoinen. Rekisterin mahdolliset tarpeet lähtevät ensisijassa siviiliviranomaisten ja -yhteiskunnan toiminnan turvaamisesta.

Yleinen varaamisrekisteri voisi normaalioloissa olla perusta poikkeusolojen työvelvollisuusrekisterille. Hallinnonala tai toimija, jonka vastuulle varaamisrekisteri annettaisiin, ylläpitäisi suostumuksensa antaneista sopivuusrekisteriä poikkeusoloja varten ja kokonaisturvallisuuden toimijat voisivat osoittaa sinne resurssitarpeitaan poikkeusoloihin varautumista varten.

Sotilaallisen maanpuolustuksen turvaamiseksi Puolustusvoimilla on ja tulee säilyä etuotto-oikeus asevelvollisiin ja Puolustusvoimien palveluksessa oleviin henkilöihin. Varaamisrekisteriin voisi olla mahdollista siirtää asevelvollisrekisterin ja siviilipalvelusrekisterin tietoa VAP-henkilövarauksista.

Kokonaisuudessaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tekemä työ maanpuolustuksen hyväksi on merkittävää. Olen ministerikaudellani nostanut esille huolen opiskelun ja työn kautta hankitun osaamisen hyödyntämisestä yhteiskuntamme hyväksi. Esillä on ollut esimerkiksi sellaisen uudentyyppisen siviilipalvelusrekisterin muodostaminen, jolla siviilipalvelusaikana hankittu osaaminen voidaan hyödyntää yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Edustaja Pelkosen esille nostama asia valtakunnallisen varaamisrekisterin perustamisesta on kannatettava asia ja tällä on varmasti lisäarvoa sekä yksilölle että laajemmin koko yhteiskunnalle. Mielestäni vastuuviranomaisten tulee tunnistaa tarpeet rekistereille omien lakisääteisten tehtäviensä kautta. Ideaalitilanteessa eri rekisterit muodostavat poikkihallinnollisen kokonaisuuden, jolla varmistetaan hankitun osaamisen hyödyntäminen ja turvataan resurssien tehokas käyttö huomioiden samalla riittävä tietoturva yksilön ja organisaation kannalta.

 

Helsingissä   14.5.2018

Puolustusministeri Jussi Niinistö 

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä