Puheet

13.09.2013 18:15

Ministeri Carl Haglundin puhe Turvallisuuspoliittisessa seminaarissa Vaasassa 13.9.2013

Arvoisat seminaarin osanottajat, hyvät naiset ja herrat. Ärade deltagare i seminariet, mina damer och herrar. Kiitokset Vaasan kaupungille, Vaasan Yliopistolle sekä Vaasan kansalaisfoorumin edustajille siitä, että tällainen seminaari on järjestetty.

Turvallisuuspoliittisella areenalla tapahtuu tällä hetkellä paljon. Syyrian osalta olemme tulehdusherkässä tilanteessa. Suomen ja suomalaisten on kannettava huolta niin ihmisoikeuksista sekä YK:n ja kansainvälisen oikeuden asemasta. Tilanne voi eskaloitua minä päivänä tahansa. Toivomme, että kansainvälisen yhteisön keinot ja ennen kaikkea kyvyt ja tahto riittäisivät tilanteen vakauttamiseen. Suomi omalta osaltaan on mukana keskustelussa ja tukee näitä kansainvälisen yhteisön ponnisteluja.
Eurooppa on sekin hakenut yhtenäistä linjaa Syyrian suhteen. Osallistuin viime viikolla EU:n puolustusministerikokoukseen Liettuassa, jossa eurooppalainen yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka oli vahvasti esillä. Myös Syyriaa koskien haettiin yhteistä tilannekuvaa. Muilta osin valmistelimme joulukuun Euroopan neuvoston kokousta, jossa valtionpäämiehet tapaavat.

Hyvät kuulijat,
Pohjoismaat ovat myös jälleen löytäneet toisensa. Olen toiminut pohjoismaisen puolustusyhteistyön (NORDEFCO:n) puheenjohtajana kuluvana vuonna ja voin henkilökohtaisesti raportoida kokeneeni vahvaa yhteistyöhalua ja yhteenkuuluvuutta pohjoismaiden välillä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Toimintatapamme ja yhteistyömallimme ovat herättäneet laajempaakin kansainvälistä kiinnostusta.
Ärade åhörare,
Det är glädjande att notera att det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO har blivit ett någorlunda ledande brand i hela världen när det talas om det gränsöverskridande försvarssamarbetet. Vi har kommit långt, samarbetet är flexibelt och omfattar alla försvarsgrenarna. Vi har till exempel,
- gränsöverskridande flygövningar,
- gemensamma marinövningar och tätt amfibiesamarbete
- gemensamma utbildningskurser för befäl inom krishantering
- gemensamma insatser i operationer som Afghanistan och Mali
- samarbete inom utveckling av nya militära prestationsförmågor
Inom Nordefco har vi också nya öppningar såsom övningsverksamhet i Island nästa vår.
Många har frågat oss, varför är vi med i Island? För mig är det en naturlig fördjupning av det nordiska samarbetet och samtidigt ett bra tillfälle för flygvapnet att öva och också att lära sig någonting nytt.

Bästa vänner,
Behovet av att strukturellt reformera försvarsmakten konstaterades redan för flera år sedan. Tryggandet av försvarsmaktens verksamhetsbetingelser och upprätthållandet av försvarsförmågan förutsätter att den krigstida prestationsförmågan och strukturen under fredstid motsvarar uppgifter och resurser.
Därför utförs en försvarsmaktsreform i Finland och efter strukturomvandlingen återställs verksamheten på den tidigare nivån. Genom försvarsmaktsreformen försäkrar man sig om att den allmänna värnplikten kan behållas också i framtiden i Finland.

Beväringstjänsten vidareutvecklas i enlighet med förslagen i Siilasmaas rapport. Beväringstjänsten förkortades med 15 dygn från början av år 2013.  Beväringstjänstens samhälleliga relevans och möjligheten att individuellt dra nytta av den förbättras.

Arvoisat kuulijat,

Suomi toteuttaa puolustusvoimauudistustaan suunnitelman mukaan. Vuoteen 2015 toteutettavalla uudistuksella turvataan puolustusvoimien toimintakyky lähivuosina. Kysymys on ylisuurten rakenteiden ja osin vanhentuneiden toimintatapojen uudistuksesta, johon on ollut perusteet jo useamman vuoden ajan.
Tämän päivän puolustus rakentuu nk. perusfundamenttien varaan, joista saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon laadinnan yhteydessä viime talvena.
Näitä fundamentteja ovat;
- yleinen asevelvollisuus. Muita ovat
- sotilasliittoon kuulumattomuus ja
- koko maan puolustaminen sekä
- osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan.
Nämä mainitsemani perustekijät, fundamentit, ovat toisiaan tukevia ja myös toisistaan riippuvaisia.

Asevelvollisuus on teema, johon minun on pyydetty keskittyvän tänään. Se on myös teema, joka on lähellä suomalaisten sydäntä. Onhan itsenäisyyttämme verellä puolustettu useampaan kertaan ja kansa edelleen kokee maanpuolustuksen yhteiseksi asiaksi.

Tärkeintä asevelvollisuuden säilyttämisen kannalta onkin vahva kansalaisten tuki asevelvollisuutta ja puolustusjärjestelmäämme kohtaan. MTS:n viimeisten mittauksen mukaan yli 70% kansalaisista kannattaa yleistä asevelvollisuutta. Myös asevelvolliset itse ovat antaneet entistä positiivisempaa palautetta palautekyselyissä. Tosiasia on myös, että yli kolme neljäsosaa miespuolisista suorittaa edelleen asevelvollisuuden.
Mihin asevelvollisuus on menossa?
Asevelvollisuuden lakkauttamista ajava kansalaisaloite käynnistyi yksityishenkilöiden ja erilaisten järjestöjen toimesta viime viikolla. Osin aloitetta perustellaan nykyjärjestelmän vanhakantaisuudella osin tasa-arvokysymyksin. Keskustelu tästä teemasta varmasti jatkuu tämänkin tilaisuuden jälkeen.
Arvoisa seminaariväki,
Aloitan omasta puolestani aiheen purkamisen muutamalla faktalla:
- Varusmieskoulutuksen päämääränä on tuottaa puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin sijoitettavaa hyvän suorituskyvyn omaavaa henkilöstöä.
- Lisäksi varusmieskoulutuksen avulla ylläpidetään perusvalmiutta ja kykyä kohottaa valmiutta kunkin tarpeen mukaan, siis yhteiskuntamme jokapäiväistä kriisivalmiutta.
- Nykyisen asevelvollisuuslain (2 §:n) määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää kahdeksantoista vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jona hän täyttää kuusikymmentä vuotta.
- Tänä aikana asevelvollinen on joko palveluksessa, taikka kuuluu reserviin tai varareserviin.
- Itse varusmiespalvelus suoritetaan normaalisti 19–20 –vuotiaana. Varusmiespalvelusaika on joko 347, 255, 165 päivää riippuen tehtävästä.
- Varusmiespalveluksen jälkeen asevelvollisuus jatkuu reservissä.
- Tärkeät reservin kertausharjoitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin, ja ne ovat yhtä velvoittavia kuin varusmiespalvelus.
- Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä sopivuus sotilaskoulutukseen.
- Naisten asepalvelus toteutetaan nykyään kaikissa puolustushaaroissa ja aselajeissa.
Asevelvollisuus tuottaa riittävän kokoisen ja osaavan reservin, se on kustannustehokas ja mahdollistaa muualla yhteiskunnassa hankitun osaamisen hyödyntämisen asevoimissa. Myös asepalveluksessa hankittua osaamista hyödynnetään yhteiskunnassamme monipuolisesti.
Sotilaallinen maanpuolustus on kuitenkin asevelvollisuuden tärkein peruste. Onhan reservimme merkitys puolustusratkaisumme mukaisissa sodan ajan joukoissa aivan keskeinen.  Sodan ajan joukoistamme vain noin 4% puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa – ammattisotilaita. Suomen puolustaja on Suomen kansa.

Hyvät kuulijat,
Suomen puolustusratkaisu perustuu koko maan kattavaan alueelliseen puolustusjärjestelmään mikä ei olisi samassa mitassa mahdollista ilman yleistä asevelvollisuutta.
Aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella on todettu, että asevelvollisuus on kansantaloudellisesti järkevin tapa muodostaa Suomen puolustamiseksi tarvittava puolustuskyky. Jo varsin vaatimattoman ammattiarmeijan kustannukset olisivat selvästi suuremmat kuin asevelvollisuusarmeijan.
Liittoutuminen, jota on pidetty vaihtoehtona, ei välttämättä sekään vaikuttaisi merkittävästi asevelvollisuuteen, koska liittoutuman jäsenenäkin Suomi olisi viime kädessä vastuussa oman maa-alueensa puolustamisesta. Muutenkin liittoutumista on vaikea nähdä säästötoimena, olkoonkin että säästöteema voisi toimia liittoutumisoption lunastamisen houkuttimena.

Arvoisa seminaariyleisö,
Selonteossa puituna lähtökohtanamme on siis, että asevelvollisuusjärjestelmä säilytetään ja koulutetaan koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka varusmiespalveluksessa sekä säilytetään varusmiespalvelus vapaaehtoisena naisille. Asevelvollisuuden kehittämistä jatketaan, jotta se vastaisi ajan haasteisiin ja olisi mahdollisimman hyödyllinen ja vähän lisäkuormitusta aiheuttava.
Listaan vielä muutaman ajankohtaisen keskeisen kehittämisajatuksen:
- Kutsuntajärjestelmäämme ja
asevelvollisen tietojärjestelmiä kehitetään

- Asevelvollisuus nivotaan osaksi elinikäistä koulutusjärjestelmää,

- Kiinnitetään enemmän huomiota palveluksen hyväksi luettavuuteen opinnoissa ja yhteiskunnan eri tehtävissä.

- Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista tuetaan erityisesti lisäämällä informaatiota

- Asevelvollisten taloudellista ja sosiaalista asemaa pyritään parantamaan
o esimerkkinä ilmaiset lomamatkat ja ilmaiset langattomat yhteydet varuskunnissa

- Koulutuksen laatuun on myös kiinnitetty huomiota ja lisätty kouluttajahenkilökuntaa asevelvollisia kouluttaviin perusyksiköihin sekä parantamalla koulutusympäristöjä

Hyvät kuulijat,
Jotta puolustusjärjestelmässämme olisi uskottavuutta, on Puolustusvoimien keskeisille joukoille ja yksiköille on taattava koulutusvaatimusten edellyttämät maasto- ja alusvuorokaudet sekä lentotunnit.
Puolustusvoimauudistuksen mukaisesti kertausharjoitusten taso palautetaan poikkeusolojen suorituskykyvaatimusten edellyttämälle tasolle vuodesta 2015 alkaen. Tavoitteenamme on vuosittain kouluttaa noin 18 000 reserviläistä, mikä vastaa suhteellisesti puolustusvoimauudistusta edeltävää tasoa.
Myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukee suorituskykyisen reservin ylläpitämistä ja valmiutta tukea muita viranomaista. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä kehitetään palvelemaan nykyistä paremmin puolustusvoimien ja muun yhteiskunnan tarpeita.
Hyvät kuulijat, tämä on siis valittu tie. Tapamme hoitaa asevelvollisuus on suomalainen ratkaisu, olkaamme siitä ylpeitä.

Bästa åhörare,
Detta är alltså den väg som valts. Avgörande faktorer i fråga om värnplikten är utöver pengar många andra värden. Det viktigaste är att vårt värnpliktssystem har ett starkt stöd bland medborgarna. Enligt en mätning gjord av Planeringskommissionen för försvarsinformation stöder över 70 procent av medborgarna allmän värnplikt. Också de värnpliktiga själva har gett mer positiv respons än tidigare vid responsförfrågningar. Över tre fjärdedelar av männen fullgör fortfarande värnplikten. Vårt sätt att sköta värnplikten är en finsk lösning, låt oss vara stolta över den.
Men det är på sin plats att det inte finns några tabun i vårt samhälle, utan att alla frågor kan diskuteras mångsidigt. I detta hänseende är också detta medborgarinitiativ välkommet.

Hyvät kuulijat,

Lopuksi haluaisin pureutua suureen resurssikysymykseen, johon liittyen käynnistetään työ eduskunnan informoimiseksi nyt syksyllä.
Puolustusvoimauudistus toteutetaan vuoteen 2015 mennessä ja se muodostaa jatkokehittämisen perustan. Se ei kuitenkaan ratkaise tulevaisuuden rahoitushaasteita, jotka kirjattiin myös selontekoon.
Puolustuskykymme ylläpitäminen ja tulevaisuuden suorituskykyjen rakentaminen tulevat vaatimaan huomattavia uusinvestointeja materiaaliin vuosikymmenen puolivälin jälkeen.
Seuraava eduskunta ja hallitus linjaavat puolustuksen kehittämisen lähtökulman, jonka perusteina tulee olla;
o kestävä kehittämisen perusajatus ja
o suunnittelun pitkäjänteisyys

Puolustukseen kohdistuvat muutospaineet kumpuavat niin tarpeesta kuin resursseistakin. Tässä yhteydessä on syytä painottaa pitkäjänteisen suunnittelun ja ajattelun merkitystä. On muistettava, että Puolustusjärjestelmä tai sen osia voidaan ajaa alas hyvinkin lyhyessä ajassa, mutta niiden uudelleen rakentaminen kestää vuosikymmeniä. Sen tähden myös nyt on osattava katsoa horisontin taakse – pitkälle 2020 luvulle.

Tulevaisuudenkin muutospaineet ja aloitteet tulee sopeuttaa omaan kulttuuriimme ja muihin kansallisiin ominaispiirteisiimme sopiviksi. Puolustukseen liittyviä ratkaisuja on arvioitava ja pohdittava avoimesti ja maltillisesti. Lähtökohta on aina kansallinen tarve.
Meidän on pystyttävä määrittelemään, minkälaisen puolustuksen tarvitsemme ja sen jälkeen varmistettava valinnan taloudellinen perusta. Kehittämisen on siis oltava pitkäjänteistä ja tarveperustaista, resurssit huomioiden.

Hyvät kuulijat,
Korostan, että tässä mainitsemassani pian käynnistettävässä poliittisessa prosessissa on kysymys informoinnista, ei vielä päätöksenteosta tai yhteisen kannan muodostamisesta.
On kaikkien etu, jos poliittisten päätöksentekijöiden tilannekuva puolustuksen pitkän aikavälin haasteista on ajantasainen ja kattava. Tämä vaatii myös keskeisten puolustuspoliittisten toimintalinjausten ja niiden toteutustapojen arviointia. Osa tätä kokonaisuutta on strategisten perusvalintojen, ns. fundamenttien tarkastelu. Myös niistä on keskusteltava ennakkoluulottomasti.
Kiitän huomiostanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiinne.

Tack, jag svarar gärna på frågor.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä