Kirjalliset kysymykset

28.04.2017

Puolustusministerin vastaus kansanedustaja Ville Skinnarin/sd kirjalliseen kysymykseen KK 146/2017 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen puolustusvoimien jatkosuunnitelmista Hälvälän harjoitus- ja ampuma-alueella

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ville Skinnarin/sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 146/2017 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä Hälvälän harjoitus- ja ampuma-alueen käytön jatkuvuuden turvaamiseksi puolustusvoimien harjoitusalueena ja missä aikataulussa päätöksiä ollaan tekemässä, 

miten hallitus aikoo edistää siviilijärjestöjen toimintaedellytyksiä Hälvälässä mahdollistaen samalla esimerkiksi kansainvälisten olympiatason ampumakilpailujen järjestämisen Hollolassa ja 

onko hallitus tietoinen Hälvälän harjoitus- ja ampuma-alueen todellisista puhdistuskustannuksista?


Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Puolustusvoimat on tehnyt strategisen päätöksen luopua Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueesta asteittain pitkällä aikavälillä (PEHENKOS:n normi HK693, 2014). Luopumisen edellytyksenä on, että puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoiminta kyetään toteuttamaan muilla harjoitusalueilla ja että luopuminen ei aiheuta puolustusvoimille kohtuuttomia velvoitteita eikä kustannuksia. Harkinnassa huomioidaan myös valtioneuvoston puolustusselonteon mukaisesti, että Suomessa tuetaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset turvataan. Selonteon toteutuksessa ampumaratakapasiteetin riittävyyttä tarkastellaan valtakunnallisella ja alueellisella tasolla huomioiden sekä puolustusvoimien että vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarpeet.

Puolustusvoimien joukko-osastoilla ja vapaaehtoisella maanpuolustuksella on tarpeita jatkaa toimintaa Päijät-Hämeessä. Hälvälän jatkokäyttöä onkin tarkasteltava kokonaisuutena mm. Padasjoen Taruksen alueen kehittämisen kanssa. Nykyisten suunnitelmien mukaisesti Päijät-Hämeessä säilytettävä ja kehitettävä puolustusvoimien alue olisi Padasjoen Tarusjärven leirialue. Näiden kahden alueen kehitystä on tarkasteltava rinnakkain niin toiminnallisesti kuin ajallisestikin.

Tällä hetkellä Padasjoen 150m kivääriradan ampumapaikkojen lukumäärää lisätään, katokseen lisätään äänenvaimennus ja alueella toteutetaan ympäristöluvan edellyttämät pohjavedensuojausrakenteet. Samalla rakennetaan kääntyvät maalilaitteet ja radan valaistus sekä näiden edellyttämä sähkönsyöttölinjan uusiminen. Padasjoen muut ampumaradat (pistooli-, hirvi- ja tilannerata) kunnostetaan eri yhdistysten toimesta samalla aikataululla ja radoille toteutetaan ympäristöluvan edellyttämät sekä varomääräysten mukaiset rakenteet. Reserviupseeriliitto vastaa tilanneradan töistä.

Puolustusvoimien ammunnat Hälvälässä on linjattu loppuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.  Tällä hetkellä puolustusvoimat valmistelee toimenpiteitä kahden läntisimmän lajiradan sulkemiseksi ja kunnostamiseksi ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi vuoden 2017 aikana. Puolustusvoimat myös parantaa ampumarata-alueen vesienhallintaa ja ympäristötarkkailua. Näillä toimenpiteillä varmistetaan toiminnan jatkuminen lähitulevaisuudessa.

Hälvälän alueella sijaitsee maakunnallisesti merkittävä ampumaratakeskittymä ja Lahden ampumaseuran siviiliampumaradat sijaitsevat puolustusvoimien ampumaratojen kanssa samalla alueella. Haulikkoratoja lukuun ottamatta myös pääosin muussa kuin puolustusvoimien käytössä olevat radat sisältyvät puolustusvoimien ympäristölupaan (ampumahiihtorata 50m, villikarjurata 50m, pienoiskiväärirata 50m ja 2 kpl hirviratoja 100m), mutta investointivastuu ympäristöluvan määräyksien täyttämisestä on radan pääasiallisella käyttäjällä. Puolustusvoimat tukee toimintaa antamalla asiantuntija-apua riskien arviointiin ja hallintatoimenpiteiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Puolustusvoimien toimintaa koskevat päätökset eivät lähtökohtaisesti estä muun siviiliampumatoiminnan kehittämistä Hälvälässä, mutta muun kuin puolustusvoimien toimintojen rahoitusvastuu ei kuulu puolustushallinnolle.

Hälvälään toteutettavien rakenteellisten toimenpiteiden kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Kustannusarvio sisältää 200m radan pilaantuneen maaperän kunnostamisen, kivääri-, pistooli- ja tilanneratojen pilaantuneen maaperän kunnostamisen ratojen parantamistoimenpiteiden yhteydessä, vesienhallinnan ja maaperän suojausrakenteiden parantamisen sekä pohjaveden tarkkailuputkien asentamisen. Taustavallien iskemäkohdat on tarkoituksenmukaista kunnostaa vasta toiminnan päättymisen jälkeen pilaantuneen maan kunnostuksen yhteydessä.

 

Helsingissä     28.4.2017

 

Puolustusministeri Jussi Niinistö


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä