Pressmeddelanden 2014

03.10.14 09:35

Framtidsöversikt över försvarsministeriets förvaltningsområde 2014

Riksdagens framtidsutskott, statsrådets kansli och ministeriernas kanslichefer ordnade den 3 oktober 2014 en diskussion utgående från framtidsutskottets rapport om huruvida välfärdssamhället klarar sig och ministeriernas framtidsöversikter.

Enligt framtidsöversiktet över försvarsministeriets förvaltningsområde är den allmänna värnplikten är en väsentlig del av den finska försvarslösningen också i framtiden. Den utgör fundamentet för Finlands försvar, och har ett starkt stöd och förtroende bland statsledningen, folket och de värnpliktiga. Endast med hjälp av den allmänna värnplikten får vi i Finland en kvalitativt och kvantitativt tillräcklig reserv som kan placeras i de krigstida uppgifterna. Den allmänna värnplikten utvecklas hela tiden. En framgångsfaktor i framtiden är det att den finska värnplikten utgör en integrerad del av det finska samhället.

Det militära försvarets främsta mål är att bilda en preventiv tröskel mot användningen av militära maktmedel eller mot hot om sådana samt förmåga att avvärja attacker som riktar sig mot landet. Detta kvarstår som försvarets prioritet också i framtiden och det förutsätter att försvarsmakten har verklig prestationsförmåga.  Ett allvarligt orosmoment i framtiden är försvarsbudgetarna och framför allt den finansiering som står till buds för försvarsmateriel. Utan en tillräcklig nivå på materialinvesteringarna kräver försvarets grundläggande val en omvärdering redan under den kommande regeringsperioden.

Ändringen av omvärlden och det ökande ekonomiska ömsesidiga beroendet förutsätter ett vidsträckt försvarssamarbete. Det behövs internationell nätbildning, partnerskap och samarbete, eftersom ingen längre ensam har alla nödvändiga resurser. Säkerhets- och försvarssamarbete ? såväl inom landet som också utomlands ? är en oskiljaktig del av det finska försvaret. Med fungerande myndighetssamarbete och det finska konceptet övergripande säkerhet säkerställs samhällets förmåga att tåla kriser, som är beroende också av att medborgarna har förtroende för statsförvaltningen och försvarsmakten.

De krav som den föränderliga omgivningen ställer måste man kunna bemöta genom att planenligt upprätthålla och utveckla försvarsförmågan. På medellång sikt, fram till början av 2020-talet, kommer en betydande del av den materiel som är central för försvarsgrenarnas viktigaste trupper att föråldras, och prestationsförmågan att sjunka under den nivå som uppgifterna kräver. På lång sikt, 2020-talet, blir marinens stridsfartyg och flygvapnets jaktplan föråldrade och nya måste skaffas i stället för dem.

Om det behov av tilläggsresurser som försvarsförvaltningen har lagt fram i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen 2012 realiseras, säkerställs försvarsförmågan fram till början av nästa decennium. Detta är dock inget svar på det finansieringsbehov som vi oundvikligen står inför på 2020-talet då marinens allt mera ålderstigna fartygsflotta och flygvapnets Hornet-materiel måste ersättas.

På sidan om uppföljningen av regeringsprogrammet på statsrådets kanslis webbplats http://vnk.fi/toiminta/hallitusohjelman-seuranta/tulevaisuuskatsaukset/sv.jsp hittar du länkar också till de andra ministeriernas översikter.

Försvarsministeriets förvaltningsområdes framtidsöversikt 2014 finns på finska på adressen www.defmin.fi/tulevaisuuskatsaus2014/

Ytterligare upplysningar om den framtidsöversikt som gäller försvarsministeriets förvaltningsområde ges av chefen för koncernstyrningsenheten Janne Kuusela, tfn 0295 140 311 samt av kommunikationsdirektör Max Arhippainen, tfn 0295 140 120.


Tillbaka till rubrikerna



Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä