FÖRSVARSMINISTERIETS VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDERINGAR

IMG 1319


Försvarsministeriet svarar som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde för den nationella försvarspolitiken och säkerheten samt för internationellt försvarspolitiskt samarbete.

För att genomföra sitt uppdrag i en föränderlig omgivning och i samarbete med sina intressegrupper har försvarsministeriet till uppgift att:

 • svara för resurser och övriga verksamhetsbetingelser för ett självständigt militärt försvar
 • svara för verksamhetsbetingelserna för internationell krishantering och påverka de europeiska säkerhetsstrukturerna för att trygga nationella intressen
 • svara för en hållbar försvarsvilja

Försvarsministeriets värderingar

 • Skapa säkerhet
  Ministeriets arbete baserar sig på personalens djupgående kunnande, genom vilket det demokratiska samhällets förmåga att bemöta undantagsförhållanden främjas. Skapandet av säkerhet och säkerställandet av det framtida kunnande som behövs för detta kräver av samtliga medlemmar i arbetsgemenskapen att de kontinuerligt utvecklar sig.

 • Vinna förtroende
  Förtroendet byggs upp och det vinns genom systematisk och djupgående öppenhet. Detta bör vara vardag såväl i ministeriets interna arbete som i relation till olika intressegrupper. Uppnåendet av måltillståndet inverkar positivt på enskilda människors motivation och på den bild allmänheten har av försvarsministeriet.

 • Visa samhällsansvar
  Samhällsansvaret realiseras när hela arbetsgemenskapen och de enskilda medlemmarna i den klarar av att i beredningen av, beslutandet om och verkställandet av ärendena inbegripa alla aspekter som är relevanta just då.

För att detta ska realiseras förutsätts en övergripande förståelse för ministeriets verksamhetsfält där centrala aspekter är ett långsiktigt och balanserat utvecklande av det militära försvaret, främjande av totalförsvaret samt utökande av internationellt samarbete.

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä