Pressmeddelanden 2018

29.11.18 13:36

Ministrarna Niinistö, Mykkänen och Häkkänen: Fastighetsinnehav är en del av den övergripande säkerheten – övervakningen måste effektiveras

Regeringen har idag till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav. Regeringens proposition innehåller totalt åtta lagförslag.

I propositionen föreslås det först och främst att en lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv ska stiftas. Enligt den föreslagna lagen ska medborgare eller sammanslutningar i stater utanför EES-området behöva tillstånd för att förvärva fastigheter i Finland. Vidare föreslås det i propositionen att en lag om statens förköpsrätt ska stiftas, enligt vilken staten ska ha förköpsrätt i fastighetsförvärv nära vissa strategiska objekt. Tillståndsplikten och förköpsrätten ska kompletteras av en ny inlösningslag som ska betjäna den övergripande säkerhetens behov, och med den ska den nuvarande försvarsinlösningslagen  ersättas.

Genom de nämnda lagarna skapas tre metoder som kompletterar varandra, och med hjälp av dem kan staten vid behov ingripa i fastighetsinnehav och användning av fastigheter som äventyrar den nationella säkerheten.

De föreslagna lagarna har samtidigt beretts på ett sådant sätt att den administrativa börda de medför och deras inverkan på normal fastighetshandel blir så liten som möjligt.  Syftet med propositionen är därmed inte att i stor skala ingripa i fastighetsinnehavet i Finland eller att försvåra internationella investeringar i Finland.    

De övriga lagförslagen i regeringspropositionen gäller beaktande av den nationella säkerhetens behov i planeringen av områdesanvändningen samt förbättrande av informationsutbytet mellan myndigheterna. Det främsta syftet med förslagen är att säkerställa att säkerhetsmyndigheterna har en tillräcklig lägesbild över innehavet och användningen av fastigheter i Finland.

Enligt försvarsminister Jussi Niinistö är det viktigt att myndigheterna tack vare lagpaketet får en tillräckligt tillförlitlig, omfattande och uppdaterad lägesbild av fastighetsinnehavet i närheten av nationellt strategiska objekt. Samtidigt får myndigheterna betydligt bättre möjligheter att ingripa i situationer av olika slag när den nationella säkerheten kräver det.

”Den säkerhetspolitiska omgivningen har förändrats. Säkerhetsmyndigheterna bör ha tillräckliga metoder för att kunna bereda sig på hot av nya slag. Den lagstiftning som nu föreslås ger myndigheterna möjlighet att bättre än för närvarande övervaka fastighetshandeln och ingripa på förhand, ifall i fastighetshandeln upptäcks sådana markköp som är kritiska för säkerheten.  Det föreslagna regelverket gör det möjligt att samtidigt beakta synpunkter som gäller fastighetsförvärv och statens säkerhet”, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen

Enligt inrikesminister Kai Mykkänen är utlänningar välkomna att liva upp vårt land också som fastighetsägare. ”I fortsättningen kommer vi att bättre kunna övervaka och förhindra de fall där denna rätt kunde användas fel på ett sätt som allvarligt skadar Finland.”

Regeringspropositionen grundar sig på ett betänkande av en brett sammansatt arbetsgrupp som har letts av statsrådets kansli. Betänkandet överläts till statsministern den 28 juni 2018.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av regeringssekreterare Perttu Wasenius, tfn 0295 140 603, och vid justitieministeriet av lagstiftningsdirektör Pekka Pulkkinen, tfn 0295 150 224.

 

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä