Pressmeddelanden

27.02.19 14:49

En lag om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen och en ny lag om säkerställande av den nationella säkerheten vid fastighetsinnehav har antagits

Riksdagen har antagit de lagar som föreslås i två regeringspropositioner, som har beretts vid försvarsministeriet. Lagarna har antagits i den form de har i försvarsutskottets betänkanden. 

I dag, den 27 februari 2019, har riksdagen godkänt att lagen om befrielse för Jehovas vittnen upphävs. Den föreslagna lagen ändrades under behandlingen i riksdagen så att lagen om befrielse upphävs utan övergångstid. Följaktligen kan befrielse inte längre sökas sedan upphävandelagen har trätt i kraft.

I går, den 26 februari 2019, antog riksdagen en ny lagstiftningshelhet som gäller säkerställande av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och vid fastighetsinnehav. Denna helhet omfattar bl.a. ett tillståndsförfarande som gäller fastighetsförvärv där förvärvarna inte hör till EU- eller EES-området, en förköpslag för staten som ska tillämpas i närheten av strategiska områden samt en ny inlösningslag som tillgodoser den övergripande säkerhetens behov.  Lagstiftningshelheten möjliggör ett effektivare ingripande än i nuläget i fastighetsinnehav som äventyrar den nationella säkerheten.

De lagar som riksdagen har antagit överlämnas nu till republikens president för stadfästelse, och i samband med detta bestäms också tidpunkterna för när lagarna träder i kraft.

Försvarsministeriet informerar mera om lagarna när de har stadfästs.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet gällande upphävandet av lagen om befrielse för Jehovas vittnen av regeringssekreterare Perttu Wasenius, tfn 0295 140 603 samt gällande lagstiftningen om fastighetsinnehav av miljörådet Matias Warsta, tfn  0295 140 450.

Mera information om fastighetsinnehavet finns på riksdagens webbplats:

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kansallinen-turvallisuus-maa-ja-kiinteistokaupoissa.aspx
Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä