Pressmeddelanden

07.03.19 20:59

Riksdagen antog lagar om utvecklande av det frivilliga försvaret

Riksdagen har den 7 mars 2019 antagit ett lagpaket om frivilligt försvar, med vilket syftet är att utveckla det frivilliga försvaret och stärka dess ställning inom det lokala försvaret. 

Givandet av frivillig militär utbildning övergår till att bli en uppgift för Försvarsmakten. Försvarsutbildningsföreningen utvecklas som en organisation som ger utbildning som främjar kompetens för undantagsförhållanden och militär förmåga samt beredskaps- och säkerhetsutbildning.  Föreningen har också till uppgift att ordna verksamhet som presenterar försvaret i anknytning till beväringstjänsten.

Försvarsutbildningsföreningens utbildning utvecklas till en progressiv helhet som stöder Försvarsmaktens militära utbildning. För frivilliga reservister erbjuds i fortsättningen bättre möjligheter än tidigare att lära sig basfärdigheterna för en enskild militärperson och att skaffa sig ny kompetens, som kan leda till olika uppgifter i Försvarsmaktens trupper under undantagsförhållanden. De frivilligas kompetens och aktivitet ska utnyttjas bättre än tidigare i stödjandet av den utbildning som Försvarsmakten ger. Som en ny uppgift för Försvarsutbildningsföreningen föreskrivs om ordnande av verksamhet som presenterar försvaret i anknytning till beväringstjänsten och denna verksamhet riktas till personer över 16 år som inte har fullgjort militärtjänst. För myndiga kvinnor som inte har fullgjort militärtjänst utvecklas en möjlighet att bekanta sig med den utbildning som ges i beväringstjänsten.

I propositionen ändras lagen om frivilligt försvar, skjutvapenlagen, arbetarskyddslagen och strafflagen.

De av riksdagen antagna lagarna överlämnas nu till republikens president för stadfästelse. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av regeringssekreterare Timo Tuurihalme, tfn 0295 140 119.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä