Pressmeddelanden

08.03.19 12:00

Rekommendation från sakkunniggrupp: flytta försvarsförvaltningens fastighetsinnehav från Senatfastigheter

En av försvarsministeriet beställd extern förstudie om hanteringsmodellen för försvarsförvaltningens fastigheter (på finska) överlämnades till kanslichef Jukka Juusti fredagen den 8 mars 2019.  Enligt studien bör hanteringsmodellen för försvarsförvaltningens fastigheter ändras så att fastighetsinnehavet flyttas från Senatfastigheter till ett affärsverk som grundas och underställs försvarsförvaltningen.

Riksdagens försvarsutskott ålade försvarsministeriet att reda ut en flyttning av hanteringen av innehavet av försvarsförvaltningens lokaler till ett nytt verk, till vilket en del av nuvarande Senatfastigheter och hela Försvarsförvaltningens byggverk ska fogas. Utifrån detta beställde försvarsministeriet en förstudie av en extern sakkunniggrupp.

I förstudien konstateras det att hanteringsmodellen för fastigheterna i dess nuvarande form inte fungerar. Säkerhetssituationen har blivit instabilare, och försvarsförvaltningens fastighetssystem bör bättre stöda försvarsmaktens verksamhet. I det nuvarande systemet stiger kostnaderna snabbt och det är svårt att förutse hur utgifterna för fastigheterna kommer att öka.

Beredningen av ärendet fortsätter som tjänsteuppdrag inom försvarsförvaltningen.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av chefen för fastighets- och miljöenheten Matias Warsta, tfn 0295 140 450.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä