Pressmeddelanden

09.04.19 10:00

Upphandlingen av ett stridssystem för Pohjanmaa-klassen fortgår med Saab

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 8 april 2019 beslutat att vidmakthålla den uppnådda beredskapen att ingå ett kontrakt om ett stridssystem för fartygen i Pohjanmaa-klassen med Saab AB som var den anbudsgivare som klarade sig bäst vid jämförelsen av anbuden i anbudsförfarandet. Beslutet att begränsa antalet anbudsgivare till en innebär att anbudsförfarandet avslutas för Atlas Elektroniks och Lockheed Martin Canadas del. Det egentliga upphandlingsbeslutet i ärendet fattas av det statsråd som utnämns efter riksdagsvalet.

Avsikten var att beslutet om upphandling av stridssystemet skulle fattas i samband med skeppsbyggnadskontraktet år 2018, men på grund av att förhandlingarna om skeppsbyggnadskontraktet har dragit ut på tiden har besluten inte kunnat fattas planenligt. På grund av att regeringen har avgått är det möjligt att fatta ett upphandlingsbeslut om stridssystemet tidigast efter att det nya statsrådet har utnämnts. Till följd av den ytterligare fördröjningen har försvarsministeriet ansett att det nu fattade beslutet om att fortgå med förhandlingarna endast med den anbudsgivare som klarade sig bäst i jämförelsen är ett rättvist och jämlikt sätt att fortgå med upphandlingsförfarandet, eftersom anbudsgivarna har sänt sina slutgiltiga anbud och en jämförelse av dem har gjorts. Genom beslutet strävar man efter att minska de risker och kostnadsverkningar både för anbudsgivarna och för försvarsförvaltningen som följer av en förlängning av anbudens giltighetstid.

Beslutet kunde fattas på ovan nämnda grunder, eftersom regeringen efter sin begäran om avsked är verksam som expeditionsministär. Justitiekanslersämbetet har konsulterats i fråga om behörigheten.

Detaljer om resultatet av jämförelsen i upphandlingsförfarandet, om det kontrakt som är föremål för förhandlingarna eller om det system som är föremål för upphandlingen offentliggörs inte, eftersom ärendet ännu pågår.

Anbudsförfarandet inleddes 2017

Stridssystemet för fartygen i Pohjanmaa-klassen består av vapen, sensorer och ledningssystem samt av integreringen av dem i fartygen.  En preliminär anbudsförfrågan gällande ett stridssystem sändes till tre leverantörskandidater - tyska Atlas Elektronik, kanadensiska Lockheed Martin Canada och svenska Saab - sommaren 2017. Anbudsförfarandet, som genomfördes som ett förhandlat förfarande, framskred till sin sista fas år 2018 och en slutlig anbudsbegäran sändes till de tre företagen i oktober 2018. De anbud som mottagits efter detta har utvärderats och dessutom har förhandlingar om kontraktet förts.

Utöver den helhet som ska upphandlas i och med stridssystemet, utrustas fartygen i Pohjanmaa-klassen också med ytavvärjningsrobotar, torpeder, ett luftvärnsrobotsystem samt med fartygskanoner som flyttas över från fartygen i Hamina-klassen.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av Lauri Puranen, programchef, tfn 0295 140403, och Eemeli Peltonen, informationschef, tfn 0295 140125.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä