Pressmeddelanden

10.05.19 10:55

Försvarsförvaltningens fastighetsinnehav bör flyttas till Försvarsfastigheter

Halvtidsrapporten om projektet som gäller hanteringen av innehavet av försvarsförvaltningens lokaler överlämnades till kanslichef Jukka Juusti den 10 maj 2019. I halvtidsrapporten föreslås att försvarsförvaltningens fastighetsinnehav flyttas från Senatfastigheter till affärsverket Försvarsfastigheter som ska grundas och underställas försvarsförvaltningen.

Genom reformen säkerställs att Försvarsfastigheters särskilda behov kan tillgodoses på ett övergripande sätt utan att statens hantering av det övriga fastighetsinnehavet orsakas extra kostnader. Ett strategiskt partnerskap minskar ansvarsgränssnitten och möjliggör en överföring av större uppgiftshelheter från försvarsmakten till partnerns ansvar.

När det gäller fastigheterna inom försvarssystemet anser arbetsgruppen att målet med avseende på statens kostnadsbaserade hyra kan uppnås genom annuitetshyra och när det gäller de övriga fastigheterna genom principen om sjunkande hyra.

Målet är att inrättandet av Försvarsfastigheter ska sänka kapitalhyreskostnaderna med 20 procent med avseende på en långsiktig utveckling av den nominella kapitalhyran. Försvarsfastigheter ska kunna inleda sin verksamhet 2023.

Utvecklingsarbetet med fastighetssystemet inleddes då riksdagens försvarsutskott ålade försvarsministeriet att reda ut en flyttning av hanteringen av innehavet av försvarsförvaltningens lokaler till ett nytt verk, till vilket en del av nuvarande Senatfastigheter och hela Försvarsförvaltningens byggverk ska fogas. Ett viktigt mål var att finna metoder att trygga verksamhetsbetingelserna i en förändrad omvärld för försvarsmaktens områden och lokaler under normala förhållanden och i undantagsförhållanden samt att svara på de utmaningar som försvarsmaktens ökade fastighetskostnader orsakat.

Halvtidsrapporten kom fram till att det behövs en skrivning i det kommande regeringsprogrammet om att utvecklingsarbetet med fastighetssystemet ska få en fortsättning. I enlighet med beslutet om tillsättande fortgår beredningen av reformen till den 31 januari 2020. I det fortsatta arbetet preciseras detaljerna i fråga om verkställandet och det görs också en mer specifik bedömning av konsekvenser.

Ett sammandrag av halvtidsrapporten finns på försvarsministeriets webbplats (på finska).

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av chefen för fastighets- och miljöenheten Matias Warsta, tfn 0295 140 450.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä