Pressmeddelanden

17.07.19 14:00

Finlands export av försvarsmateriel år 2018 koncentrerades till Europa

Försvarsministeriet beviljade år 2018 totalt 257 tillstånd till permanent export av försvarsmateriel. Cirka två tredjedelar av de beviljade tillstånden gällde Europa. Tillstånd till permanent export beviljades räknat i eurobelopp mest för skyddsstål, prickskyttegevär och tillbehör till dessa samt landtransportmedel och deras komponenter. Utöver dessa beviljades flera tillstånd för tillfällig utförsel av försvarsmateriel för service- och reparationsåtgärder samt i demonstrations- och testningssyfte.

Närmare tre fjärdedelar av den realiserade försvarsmaterielexporten gick till Europa.  I fråga om enskilda länder var de viktigaste exportdestinationerna Polen, Turkiet och Sverige.  De mest betydande exportprodukterna var komponenter till fordon, patrullbåtar och skyddsmaterial.

Tillståndsprövningen grundar sig alltid på en helhetsbedömning av enskilda fall. Finland följer de exportvillkor som ställs i Vapenhandelsavtalet och Europeiska unionens råds gemensamma ståndpunkt om principerna för tillståndsprövning. Tillståndsansökningarna behandlas i en förvaltningsövergripande exportarbetsgrupp, där utrikesministeriet svarar för den utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningen.

Årsrapporten för exporten av försvarsmateriel 2018 (på finska)

Ytterligare information om årsrapporten ges vid försvarsministeriet av Tarja Jaakkola, enhetschef för materielenheten, tfn 0295 140 410 och av Frans Peltonen, specialsakkunnig, tfn 0295 140 021.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä