Pressmeddelanden

19.09.19 13:29

Rauma Marine Constructions och Saab blir huvudsakliga avtalsparter för Pohjanmaa-klassen

Vid sitt allmänna sammanträde den 19 september 2019 har statsrådet gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå ett skeppsbyggnadsavtal och sluta ett upphandlingskontrakt om ett stridssystem för Marinens fartyg i Pohjanmaa-klassen.

De fartyg i Pohjanmaa-klassen som beställs i och med projektet Flottilj 2020 byggs av Rauma Marine Constructions-koncernens (RMC Oy och RMC Defence Oy) varv i Raumo. Svenska Saab AB har genom anbudsförfarande valts till leverantör av fartygens stridssystem. Dessutom har försvarsminister Antti Kaikkonen fattat beslut om att ett avtal om industriellt samarbete ska ingås med Saab samt om upphandling av en propeller och propelleraxel av fartygskategori från finländska Aker Arctic Technology Ab.

Avtalen om byggandet av fartygen, leveransen och integreringen av stridssystemet samt leveransen av propellern och propelleraxeln undertecknas i Åbo den 26 september 2019.

Pohjanmaa-klassen stommen i det marina försvaret

Fartygen i Pohjanmaa-klassen ersätter sju av marinens fartyg som tas ur drift. Det ska byggas fyra multifunktionskorvetter som ersätter dessa fartyg. Multifunktionskorvetterna har förmåga till avvärjning av ytfartyg och ubåtar, luftvärnsuppgifter samt ledning av sjöoperationer. Marinens nya fartyg är en viktig del av Finlands försvarssystem och de utgör stommen i det marina försvaret ända fram till slutet av 2050-talet.

Utgångspunkten har varit att fartygen i Pohjanmaa-klassen ska byggas i Finland av försörjningsberedskapsskäl.  I och med avtalen säkerställs för sin del den finländska skeppsbyggarkompetensen i synnerhet när det gäller krigsfartyg och statsfartyg.

Den direkta sysselsättande effekten av byggandet av stridsfartygen är inom landet cirka 3600 årsverken. Den sysselsättande verkan av det industriella samarbetet i Finland är cirka 75 årsverken.

Pohjanmaa-klassen byggs i Raumo

Försvarsmakten har sedan 2016 förhandlat med Rauma Marine Constructions Oy (RMC) om byggandet av fartygen i Pohjanmaa-klassen vid RMS:s varv i Raumo. Före byggnadsavtalet med RMC har det ingåtts ett intentionsavtal och ett planeringsavtal.

Det avtal om byggande av stridsfartyg som nu ska ingås omfattar den slutliga planeringen och byggandet av fyra sjödugliga fartyg. I enlighet med avtalet bygger RMC och dess dotterbolag RMC Defence Oy fyra fartygsskrov i Pohjanmaa-klassen och integrerar fartygssystem i dessa i samarbete med systemleverantörerna.

Fartygen planeras och byggs i Raumo. Delsystemleverantörer och underleverantörer för fartygen är finländska och utländska företag. Det egentliga byggandet infaller stegvis under åren 2022–2025 och fartygsklassen uppnår sin fulla operativa beredskap före utgången av 2028.

Ett omfattande riskkartläggnings- och riskhanteringsarbete var en förutsättning för byggnadsavtalet. Vid beredningen av avtalshelheten krävdes det även samarbete på statsrådsnivå. En stabil ägarbas för varvet säkerställs och riskerna som hänför sig till ägarstrukturen hanteras genom ett avtal som ska ingås med varvets ägare. Färdigställandet av fartygsklassen uppföljs noggrant med avseende på militär prestationsförmåga och varvets funktionsförmåga.

Stridssystemet levereras av Saab

Saab har valts till leverantör för stridssystemen för Pohjanmaa-klassen. Upphandlingsavtalet innefattar integrerade stridssystem som installeras i de fyra fartygen. Stridssystemen består av vapen, sensorer och ledningssystem. Stridssystemsleverantören förbinder sig att också integrera system som ska installeras som försvarsmaktens leverans.

I slutet av 2016 sände Logistikverket 12 företag en förfrågan om de ville ansöka om att få delta i anbudstävlan om ett stridssystem för fartygen i Flottilj 2020. Ansökan om att få delta sände åtta företag och av dem valdes följande företag för en fortsättning: tyska Atlas Elektronik, kanadensiska Lockheed Martin Canada och svenska Saab. Till dessa tre sände Försvarsmaktens logistikverk 2017 en preliminär anbudsförfrågan. Saab var den anbudsgivare som klarade sig bäst vid jämförelsen av anbuden i anbudsförfarandet.

Utöver den helhet som upphandlas med Saabs stridssystem utrustas fartygen i Pohjanmaa-klassen med luftvärnsrobotsystem, ytavvärjningsrobotsystem och torpedvapensystem. Dessutom förses fartygen med fartygskanoner och motmedelssystem från robotbåtar i Haminaklass. 

Propeller och propelleraxel från Finland

Försvarsminister Kaikkonen har gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå ett avtal med finländska Aker Arctic Technology Ab om planeringen, leveranserna och integreringen i fartygen i Pohjanmaa-klassen av propellrar och propelleraxlar. Aker Arctic Technology Ab utvecklat propellern under ledning av Finlands försvarsmakt sedan 2015.

Kostnaderna för byggandet av Pohjanmaa-klassen

I statsbudgeten för 2018 har projektet Flottilj 2020 beviljats sammanlagt 1,232 miljarder euro, varav det genom dessa avtal används 1,087 miljarder euro. Av detta uppgår andelen för byggnadsavtalet som ska ingås med Rauma Marine Constructions Oy till 647,6 miljoner euro och andelen för propelleraxelavtalet med Aker Arctic Technology Ab till 27 miljoner euro. Totalpriset för Saabs stridssystem är 412 miljoner euro.

Den totala kostnaden för projektet Flottilj 2020 är 1 325,48 miljoner euro, vilket utöver det ovan nämnda inkluderar en riskreservering för gemensam upphandling på 22 miljoner euro och det för fartygsklassen redan upphandlade luftvärnsrobotsystemet ITO20 för 83 miljoner euro. 

Totalkostnaden påverkas av det höjda priset på byggnadsavtalet, merkostnaderna som orsakats av beredningen och den utdragna beredningen av byggnadsavtalet. Även åtstramningen av innehållet i byggnadsavtalet och en i budgeten redan beaktad men ouppnådd prisnedsättning påverkar totalkostnaden. För att det med tanke på projektets genomförande ska finnas tillräckliga medel för nödvändigt produktstöd och reservdelar, ändringsarbeten under byggandet, ammunition samt projektkostnader, förutsätter genomförandet av projektet Flottilj 2020 en utökning av beställningsfullmakten i den tredje tilläggsbudgeten för 2019 med 93,48 miljoner euro.

Livscykelkostnaderna för fartygen i Pohjanmaa-klassen är i samma storleksklass som motsvarande kostnader för de fartygsklasser som tas ur drift och de ska täckas med försvarsmaktens årliga omkostnadsfinansiering.

Service- och underhållskapacitet till Finland

Försvarsminister Kaikkonen har fattat beslut om att ett avtal om industriellt samarbete ska ingås med Saab.  Den skyldighet till industriellt samarbete som gäller stridssystemet i Flottilj 2020 infördes i juni 2017 och den motsvarar värdemässigt minst 30 procent av värdet för stridssystemsupphandlingen. Det industriella samarbetet hänför sig till utvecklandet av en service- och underhållskapacitet för fartygen och deras system i Finland och i det deltar sex inhemska företag samt försvarsmakten.

Ytterligare information:

Vid försvarsministeriet ges mer information av Lauri Puranen, programchef, tfn 0295 140 403.

vid Marinstaben av planeringschef, kommodor Janne Muurinen, tfn 0299 800 (växeln).

vid staben för Försvarsmaktens logistikverk av Kari Renko, biträdande chef, ingenjörsgeneralmajor, tfn 0299 800 (växeln).

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä