Finlands deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet

Försvarsministeriet offentliggör alltid ett pressmeddelande så snart republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har dragit upp riktlinjen för Finlands deltagande i internationellt utbildnings- och övningssamarbete, försvarsministern har fattat beslut om att godkänna försvarsmaktens övningsplan och riksdagen har informerats.

Allmänt om Finlands deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet

Internationell utbildnings- och övningsverksamhet är en del av upprätthållandet av Finlands försvarsförmåga och utvecklandet samt uppvisandet av Finlands försvarsförmåga. Verksamheten stödjer också Finlands givande och mottagande av internationellt bistånd samt deltagande i internationell krishantering.

Det internationella utbildnings- och övningssamarbetet är en del av försvarssamarbetet, som bedrivs inom ramen för olika forum som kompletterar varandra de nordiska länderna emellan, inom EU och Nato samt via annat multilateralt och bilateralt samarbete. Försvarssamarbetet förstärker försvarsförmågan under normala förhållanden och undantagsförhållanden samt förbättrar förmågan att förebygga hot. Samarbete under normala förhållanden utgör en grund för samarbete under undantagsförhållanden. Det förtroende och den förmåga som detta samarbete förutsätter byggs upp med stabil och långsiktig verksamhet under normala förhållanden.

Deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet planeras långsiktigt och på så sätt att det ger det finska försvaret ett mervärde. När deltagande övervägs prioriteras de övningar som bäst utvecklar förmågan att prestera, förmågan att samarbeta och beredskapen hos försvarsmaktens trupper. I deltagandet ligger tyngdpunkten på krävande internationella övningar. Vidare utnyttjas övningar som man inte kan eller som det inte är ändamålsenligt att ordna själv samt övningar som innehåller sådana specialförmågor som saknas i Finland. Andra faktorer som inverkar på övervägningen är deltagande i snabbinsatsstyrkor samt målen för det bilaterala och multilaterala försvarssamarbetet.

Det planenliga öppnandet av Finlands nationella övningar för länder som är viktiga för försvarsmakten har fortgått. All utbildning och alla övningar som har öppnats för deltagande utifrån grundar sig på inbjudan. Med de internationella övningar som Finland ordnar eller är värd för kan man kostnadseffektivt öva försvar till lands, till havs och i luften samt mottagande av bistånd inklusive arrangemang gällande värdlandsstöd och användning av ledningssystem. Gränsöverskridande utbildnings- och övningssamarbete (Cross Border Training, CBT) utvecklas med nordiska trupper och trupper som är verksamma i närområdet. I fortsättningen bedrivs samarbete utöver med flygvapnen i högre grad också med armén och marinen samt med specialtrupper.

En del av de övningar som Nato ordnar innehåller elementet artikel 5. Till följd av en ändring i Natos tyngdpunkt förstärks denna dimension ännu mera i Natos och medlemsländernas övningsverksamhet. Nato bjuder också in partnerskapsländer till dessa övningar. Finland deltar alltid i rollen som partnerskapsland och med nationella utgångspunkter i Natos övningar.

Finlands deltagande i internationellt utbildnings- och övningssamarbete övervägs alltid från fall till fall. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott drar årligen upp riktlinjer för försvarsmaktens internationella övningsverksamhet samtidigt som de behandlar deltagandet i övningsverksamheten under följande år. Utgående från detta godkänner försvarsministern försvarsmaktens plan över den internationella övningsverksamheten och informerar riksdagen.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott drog den 1 december 2017 upp riktlinjen för Finlands deltagande i internationellt utbildnings- och övningssamarbete år 2018. Utifrån detta beslutade försvarsministern den 8 december 2017 godkänna försvarsmaktens internationella utbildnings- och övningsplan för år 2018. 

Finlands deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet 2018

Finlands deltagande i 2018 års internationella utbildnings- och övningsverksamhet är ett kontinuum på det långsiktiga deltagandet och utvecklandet av samarbetet under tidigare år. Syftet med deltagandet är att utveckla försvarets beredskap, prestationsförmåga samt personalens kunnande och handlingsförmåga.

Ett progressivt försvarssamarbete med Sverige, Förenta staterna och Nato inverkar också på det utbildnings- och övningssamarbete som ska bedrivas med dessa parter både vad gäller innehållet och mängden. Fokus ligger på krävande internationella övningar.

Försvarsmaktens plan över den internationella utbildnings- och övningsverksamheten år 2018 innehåller 81 internationella utbildningsevenemang och övningar i Finland och utomlands. Antalet evenemang är på samma nivå som under de senaste åren (år 2017 var de planenliga evenemangen 84). Trident Juncture som ordnas av Nato är försvarsmaktens viktigaste internationella övning år 2018.

Kostnaderna för den internationella utbildnings- och övningsverksamheten täcks med försvarsmaktens omkostnader. År 2018 uppgår kostnaderna för planen till cirka 8,8 milj. euro (år 2017 cirka 5,0 milj. euro). Kostnadsstegringen beror på tre övningar: Trident Juncture, Northern Coasts och Red Flag, vilkas kostnader sammanlagt uppgår till cirka 5,0 milj. euro.

De viktigaste av Arméns internationella övningar är de mekaniserade truppernas ARROW-övning och arméns truppers övning i eldanvändning (NORTHER), vilka är nationella övningar som ordnas i Finland och som har öppnats för partnerländer. Andra betydande övningar är estniska försvarsmaktens SIIL-huvudmanöver och övningen Saber Strike som ordnas i Baltikum. I fråga om specialtruppernas övningsverksamhet fortgår ordnandet av övningen Northern Griffin i Lappland.

Marinens viktigaste internationella övning nästa år är den multilaterala sjökrigsövningen Northern Coasts (NOCO) som Finland leder och är värd för redan för tredje gången samt övningen Baltic Operations (BALTOPS) på Östersjön. Det alltmer fördjupade bilaterala samarbetet mellan Finland och Sverige kan ses i marinens verksamhet. Med detta sammanhänger flera nya övningar. Dessutom strävar marinen efter att inleda ett gränsöverskridande utbildnings- och övningssamarbete med Sverige på motsvarande sätt som inom flygvapnet.

Flygvapnets viktigaste övningshelhet under nästa år är fortsättningsvis nordisk gränsöverskridande utbildnings- och övningsflygverksamhet. En annan viktig övningshelhet är utbildnings- och övningssamarbete med flygavdelningar från de Nato-länder som är verksamma inom Baltikums område samt med flygavdelningar från Förenta staterna. Övningssamarbetet mellan Finlands och Sveriges flygvapen fortgår intensivt nästa år när flygvapnet deltar i det svenska flygvapnets huvudmanöver i Sverige. Av flygvapnets enskilda övningar är den mest betydande Red Flag i Förenta staterna. Vidare är avsikten att Förenta staterna nästa år ska genomföra ett bilateralt divisionsbesök i Finland. Flygvapnet fortgår också på samma sätt som under tidigare år med att delta i övningarna Ramstein Alloy.

Försvarsmakten informerar på förhand om alla internationella övningar och utbildningsevenemang, som stämmer överens med den godkända övningsplanen, på försvarsmaktens webbplats.

Exempel på internationella utbildningsevenemang och övningar som Finland deltar i eller ordnar under år 2018: Internationella utbildningsevenemang och övningar 2018 (pdf) (375.9 KB)Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä