Tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning vid försvarsministeriet

Med dataskydd avses skyddet för personuppgifter. Med dataskydd tryggas personens rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter. Den viktigaste författningen när det gäller behandling av personuppgifter är EU:s dataskyddsförordning, som började tillämpas den 25 maj 2018.

Försvarsministeriet behandlar personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller i vissa fall för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller utgående från samtycke. Enskilda personer har rätt att utöva sina rättigheter till exempel genom att kontrollera uppgifter om sig själv samt be att felaktiga uppgifter rättas och onödig information tas bort. 

En begäran om att få kontrollera uppgifter, som gäller försvarsministeriet, ska adresseras till försvarsministeriets registratorskontor på kirjaamo@defmin.fi. Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter och få se dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i en blankett för utskrift som finns på statsrådets kanslis webbplats och skicka den till ministeriets registratorskontor. https://vnk.fi/sv/dataskydd/begaran-om-kontroll-av-personuppgifter

Försvarsministeriet behandlar inte personuppgifter som gäller värnpliktiga. Förfrågningar om dem ska riktas till försvarsmakten. 

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas i Finland. Mer information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Dataskyddsansvarig vid försvarsministeriet är Tuomas Hyvärinen. Meddelanden riktade till den dataskyddsansvariga ska sändas till TietosuojavastaavaPLM@defmin.fi. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä