FÖRSVARSMINISTERIET I KORTHET


Försvarsministeriet skall som en del av statsrådet och i egenskap av styrande myndighet på sitt eget förvaltningsområde svara för den nationella försvarspolitiken och säkerheten samt för det internationella försvarspolitiska samarbetet. Försvarsministeriet svarar för det militära försvarets resurser och försvarsmaktens verksamhetsförutsättningar.
w2
Till ministeriets ansvarsområde hör likaså Finlands deltagande i den internationella krishanteringen och utövandet av inflytande på de europeiska säkerhetsstrukturerna i syfte att trygga de nationella intressena.

Försvarsministeriet svarar också för koordineringen av totalförsvaret och för den beständiga försvarsviljan.

Försvarsministeriet utgör också en slags länk mellan statsrådet och försvarsmakten. Statsrådets styrande grepp överförs via försvarsministeriet till försvarsmakten och å andra sidan förmedlas informationen om försvarsmaktens behov via försvarsministeriet till statsrådet.

Den direkta ledningen och övervakningen av försvarsmakten ankommer på kommendören för försvarsmakten, som biträds av huvudstaben. I administrativa frågor är försvarsmakten för sin del underställd försvarsministeriet. Totalutgifterna för försvarsministeriets förvaltningsområde uppgår årligen till ca 2,8 miljarder euro. Det militära försvarets andel av Finlands bruttonationalprodukt är för närvarande omkring 1,3 %. Motsvarande tal i de flesta av Europeiska unionens medlemsländer är större.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä