Uppgifter

Försvarsministeriet svarar för den nationella försvarspolitiken och säkerheten samt för det internationella försvarspolitiska samarbetet.

Till ministeriets kärnuppgifter hör att ansvara för det militära försvarets resurser och den internationella krishanteringens verksamhetsbetingelser, att påverka de europeiska säkerhetsstrukturerna för att trygga nationella intressen samt att ansvara för en hållbar försvarsvilja.

Dessutom har försvarsministeriet till uppgift att befästa sin ställning som en pålitlig sakkunnig för statsledningen samt som påverkare inom säkerhets- och försvarspolitiken.

Typiska arbetsuppgifter

Försvarsministeriet erbjuder mångsidiga arbetsplatser med olika uppgifter. Avdelningscheferna och cheferna för enheterna samordnar verksamheten vid sina verksamhetsenheter. Vid försvarsministeriet finns bl.a.:
•    regeringsråd, regeringssekreterare, konsultativa tjänstemän, specialsakkunniga och överinspektörer, som sköter beredningen och föredragningen av uppgifter inom sitt specialområde samt är sakkunniga inom sin sektor,
•    forskare, som samordnar forskningen inom förvaltningsområdet och sammanjämkar den med ministeriets verksamhet,
•    informatörer, som sörjer för ministeriets externa och interna kommunikation och
•    sekreterare som sköter sekreterartjänster samt andra assisterande tjänstemän, som svarar för assisterande uppgifter med anknytning till enheternas och avdelningarnas och ministeriets verksamhet.  

Om personalens utbildningsbakgrund

Tjänstemännen vid försvarsministeriet har i allmänhet högskole- eller universitetsexamen, lägre eftergymnasial utbildning eller mellanstadieutbildning. Ungefär 70 procent har högskole- eller universitetsexamen. De allmännaste examina är politices, juris och filosofie examen och officersexamen samt handelsexamen på olika stadier.

Bra att veta om oss

Försvarsministeriet är en civilorganisation, vars ledningssätt är av samma slag som i vilket civilt ämbetsverk som helst. Vid utgången av år 2016 hade ministeriet 130 anställda, av vilka cirka hälften är kvinnor. Militärerna är 20. Vid försvarsministeriet jobbar människor i alla åldrar, medelåldern är 45 år. Organisationens arbetssätt baserar sig på en sakkunnig personal.

Övriga verksamhetsställen

Underställda försvarsministeriet är försvarsmakten som har riksomfattande verksamhet samt försvarsförvaltningens byggverk. Försvarsministeriets tjänstemän finns också utomlands som militär-, marin- och flygattachéer samt som militära representanter. Verksamhetsställen finns bl.a. i Bryssel.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä