LEDIGA ARBETSPLATSER


På denna sida publiceras alla försvarsministeriets lediga arbetsplatser.  Närmare information om statsförvaltningens arbetsplatser hittas via länkarna nedan.

Finansministeriet: Staten som arbetsgivare

Statsförvaltningens rekryteringsportal
SPECIALSAKKUNNIG, TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID

Vid försvarsministeriet kan ett tjänsteförhållande för viss tid som specialsakkunnig sökas för tiden 28.11.2018–10.10.2019. Tjänsten är gemensam för ministeriet och placerad vid materielenheten vid resurspolitiska avdelningen. Tjänsteförhållandet inleds med en prövotid på tre månader. Visstidsanställningen motiveras av ett vikariat. 

Resurspolitiska avdelningen svarar för utvecklandet av det militära försvarets resurser inom sektorerna försvarsmaterielpolitik, förvaltningsområdets personalpolitik, fastighets- och miljöpolitik samt dataadministration. Avdelningen svarar också för ärenden som anknyter till styrningen av de bolag som producerar tjänster till försvarsförvaltningen och andra samarbetsparter och för exportkontroll av försvarsmateriel.

Materielenheten leder förvaltningsområdets materielpolitik och styr försvarsförvaltningens materielprojekt samt det internationella samarbetet inom området. Med sin verksamhet skapar materielenheten förutsättningar för tryggandet av det militära försvarets materielbehov och försörjningsberedskap. Materielenheten svarar också för exportkontroll av försvarsmateriel.

Du svarar för samordningen och styrningen av funktioner inom exportkontrollen av försvarsmateriel vid materielenheten. I uppgiften ingår nationella exportkontrolluppgifter, vilka är bl.a. handläggning av ansökningar om exporttillstånd för försvarsmateriel och föredragning av ansökningarna för försvarsministern och statsrådet. I de internationella exportkontrolluppgifterna ingår att vara nationell representant i det internationella exportkontrollsamarbetet inklusive att bereda Finlands ståndpunkter (EU, FN, Norden, USA). Du deltar även i beredningen av försvarsmaterielpolitiska utlåtanden och utredningar samt i styrningen och beredningen av försvarsmaterielupphandling tillsammans med övriga sakkunniga vid materielenheten. 

Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap finns det inga andra föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsteförhållandet, men för att uppgiften ska kunna skötas med framgång förutsätter vi att du har lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänsteförhållandets uppgiftsområde. Utöver detta förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Om du har kännedom om försvarsförvaltningen, exportkontrollagstiftningen och tillståndsförfarandena samt om den inhemska försvarsindustrin, kunskaper i andra språk än de som nämns i föregående mening, förmåga att självständigt och på eget initiativ bereda ärenden, samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga, räknar vi det som meriter för dig som sökande.

Tjänsteförhållandet är placerat i kravnivå 12 i ministeriets lönesystem (den uppgiftsrelaterade lönen är 3342,29 €/månad). Dessutom betalas en del av lönen enligt den individuella arbetsinsatsen, och den kan utgöra högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen. 

Av den som ska utnämnas till tjänsteförhållandet kan med den sökandes samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).

Ansökan, som ska riktas till försvarsministeriet, ska lämnas in senast 5.11.2018 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (arbetsnyckel 27-1198-2018). Du kan också lämna in ansökan med meritförteckning till försvarsministeriets registratorskontor på adressen PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till Statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

Ytterligare upplysningar om uppgiften ger Tarja Jaakkola, chef för enheten, tfn 0295 140410 och Riikka Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 140421 (e-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@defmin.fi)

 

Helsingfors den 22 oktober 2018

Försvarsministeriet

www.defmin.fi


SPECIALSAKKUNNIG, TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID


Vid försvarsministeriet kan ett tjänsteförhållande för viss tid som specialsakkunnig sökas för tiden 1.11.2018–30.9.2019. Tjänsten är gemensam för ministeriet och placerad vid materielenheten vid resurspolitiska avdelningen. Tjänsteförhållandet inleds med en prövotid på tre månader. Visstidsanställningen motiveras av ett vikariat.

Ansökningstiden för tjänsteförhållandet för viss tid som specialsakkunnig förlängs från den 15 oktober till och med den 26 oktober 2018. Den ursprungliga ansökningstiden gick ut den 12 oktober 2018. De som tidigare har sökt tjänsteförhållandet beaktas utan en ny ansökan.

Resurspolitiska avdelningen svarar för utvecklandet av det militära försvarets resurser inom sektorerna försvarsmaterielpolitik, förvaltningsområdets personalpolitik, fastighets- och miljöpolitik samt dataadministration. Avdelningen svarar också för ärenden som anknyter till styrningen av de bolag som producerar tjänster till försvarsförvaltningen och andra samarbetsparter och för exportkontroll av försvarsmateriel.

Materielenheten leder förvaltningsområdets materielpolitik och styr försvarsförvaltningens materielprojekt samt det internationella samarbetet inom området. Med sin verksamhet skapar materielenheten förutsättningar för tryggandet av det militära försvarets materielbehov och försörjningsberedskap. Materielenheten svarar också för exportkontroll av försvarsmateriel.

Som specialsakkunnig är du med och bereder internationella avtal (bilaterala och multilaterala) och dokument (samförståndsavtal, dokument om tekniska arrangemang m.m.) inom materielsektorn. Du ger juridiskt stöd och råd i internationella kontraktsfrågor inom materielsektorn och i frågor som gäller lagstiftningen om materielupphandling. Till dina uppgifter hör också utredningar, utlåtanden och rådgivning i anknytning till juridiska frågor och du deltar i annat internationellt samarbete som gäller materielupphandling och i andra uppgifter vid enheten.

Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap finns det inga andra föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsteförhållandet, men för att uppgiften ska kunna skötas med framgång förutsätter vi att du har lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänsteförhållandets uppgiftsområde. Skötseln av tjänsteförhållandets uppgifter stöds av t.ex. studier i juridik eller handel. Utöver detta förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Erfarenhet av juristuppgifter, t.ex. i statsförvaltningen, i domstol eller på privata sektorn, kännedom om internationell avtalsrätt (inklusive fördragsrätt), kännedom om försvarsförvaltningen, internationell arbetserfarenhet, kunskaper i andra språk än de som nämns ovan, förmåga att självständigt och på eget initiativ bereda ärenden, samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga anses meriterande för den sökande.

Tjänsteförhållandet är placerat i kravnivå 12 i ministeriets lönesystem (den uppgiftsrelaterade lönen är 3342,29 €/månad). Dessutom betalas en lönedel enligt den individuella arbetsinsatsen, och den kan utgöra högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen. 

Av den som ska utnämnas till tjänsteförhållandet kan med den sökandes samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).

Ansökan, som ska riktas till försvarsministeriet, ska lämnas in senast 26.10.2018 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (arbetsnyckel 27-1037-2018). Ansökan med meritförteckning kan också lämnas in till försvarsministeriets registratorskontor på adressen PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till Statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

Ytterligare upplysningar om uppgiften ges av chefen för enheten Tarja Jaakkola, tfn 0295 140410 (e-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@defmin.fi)


Helsingfors 15.10.2018

Försvarsministeriet

www.defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä