LEDIGA ARBETSPLATSER


På denna sida publiceras alla försvarsministeriets lediga arbetsplatser.  Närmare information om statsförvaltningens arbetsplatser hittas via länkarna nedan.

Finansministeriet: Staten som arbetsgivare

Statsförvaltningens rekryteringsportal


Försvarsförvaltningens byggverkets direktör

Försvarsförvaltningens byggverk är ett ämbetsverk som lyder under försvarsministeriet och som har till uppgift att tillhandahålla eller skaffa sådana tjänster för byggande och underhåll av fastigheter som försvarsförvaltningens uppgifter i fredstid och under undantagsförhållanden kräver samt miljötjänster. Byggverket kan tillhandahålla också andra statliga ämbetsverk och inrättningar samt kommunerna vid garnisoner och andra militärområden nämnda tjänster. Byggverket omfattar centralenheten i Fredrikshamn samt regionala enheter, och antalet anställda uppgår till cirka 680 personer. Byggverket har en direktion som har till uppgift att leda och övervaka byggverkets verksamhet.

Enligt en skrivning i regeringsprogrammet den 3 juni 2019 ska försvarsförvaltningens fastighetssystem utvecklas så att det bättre än tidigare tillgodoser försvarsförvaltningens behov. Vid Senatfastigheter inrättas ett dotteraffärsverk, Försvarsfastigheter, som svarar för försvarsförvaltningens specialbehov i det förändrade säkerhetsläget. Funktionerna vid Förvarsförvaltningens byggverk ska organiseras i det nya affärsverk som ska inrättas.  

Vid Försvarsförvaltningens byggverk ledigförklaras tjänsten som direktör fr.o.m. den 18 oktober 2019. Tjänsten tillsätts för en tid på fem år. Om lönen för tjänsten beslutas separat. Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Byggverkets direktör leder verksamheten vid verket och ansvarar för att dess uppgifter sköts på ett effektivt, lönsamt och resultatrikt sätt. Ett viktigt uppdrag kommer att vara uppgifter som hänför sig till omorganiseringen av byggverkets funktioner. Dessutom har direktören hand om beredningen, föredragningen och verkställandet av ärenden som föredras för direktionen.

Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap är behörighetsvillkor för tjänsten högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet. Det föreskrivna språkkunskapskravet är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften ges av en god förtrogenhet med byggverkets verksamhetsområde, en gedigen erfarenhet av utveckling av verksamhet och av framgångsrik förändringsledning samt samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Kännedom om försvarsförvaltningen och kunskaper i engelska räknas som merit.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014).

Den person som föreslås bli utnämnd till tjänsten ska före utnämningen lämna en sådan redogörelse för sina bindningar som avses i 8 a § i statstjänstemannalagen (750/1994). Därtill är ett villkor för utnämningen att personen som ska utnämnas före utnämningen ingår ett sådant karensavtal som avses i 44 a § i statstjänstemannalagen.

Ytterligare information ger avdelningschef, överdirektör Raimo Jyväsjärvi, tfn 0295 140400.

Ansökan, som ska riktas till försvarsministeriet, ska lämnas in senast den 27 juni 2019 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (ID-nummer 27-632-2019). Ansökan med meritförteckning kan också lämnas in till försvarsministeriets registratorskontor på adressen PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

 

Helsingfors 06.06.2019

Försvarsministeriet

www.defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä