AXPLOCK UR FÖRSVARSMINISTERIETS HISTORIA


historiaaGenom en förordning som gavs den 14 juni 1918 inrättades en militieexpedition vid Ekonomiedepartementet i Finlands Senat. Detta är datum för det nuvarande försvarsministeriets årsdag. I november samma år blev senaten statsrådet och militieexpeditionen krigsministeriet. Genom lagen om statsrådet som gavs år 1922 ändrades namnet till försvarsministeriet. Den 28 juni 1918 inrättades också utrikesexpeditionen. Det var inte nödvändigt att inrätta andra nya expeditioner, eftersom det autonoma storfurstendömet Finlands förvaltning till övriga delar redan hade fungerat i mer än hundra års tid, frånsett skötseln av militära- och utrikesärenden.

Försvarsministeriets första uppgift var naturligt nog att påbörja organiseringen, utbildningen och utrustandet av de beväpnade styrkorna. Yrkeskunskap hade inhämtats både från tsarens armé i Ryssland och med hjälp av jägarutbildningen i Tyskland. Under de första åren sändes också ett flertal officerare till militärskolor i olika europeiska länder.

Den första chefen för militieexpeditionen var generalmajor Wilhelm Thesleff– den första försvarsministern. Den nuvarande försvarsministern Jussi Niinistö är den 55 i ordningen. Den hittills långvarigaste ministern är Emil Skog, som på 1940- och 1950-talen satt sammanlagt 2 623 dagar som minister. Den blivande presidenten Kyösti Kallio fungerade som minister år 1923. Skyddskårsfältväbeln Juha Niukkanen blev känd som vinterkrigstidens minister. Minister under fortsättningskriget var industrimannen, generalen av infanteriet Rudolf Walden. Under sin tid som minister 1946-48 inledde Yrjö Kallinen år 1947 traditionen med nyårsmottagningen, som har blivit den högst värderade mottagningen i riket näst presidentens mottagning på självständighetsdagen. Elisabeth Rehn blev år 1990 den första kvinnliga försvarsministern.

Försvarsministeriets första kanslichef var överste Carl Emil Voss-Schrader. Den som tjänstgjort den längsta tiden som kanslichef är generallöjtnant Oiva Olenius, från år 1926 till år 1955. Den nuvarande kanslichefen Jukka Juusti är den sjutttonde innehavaren av tjänsten. Han tillträdde som kanslichef 1.1.2016.

Storleken av förvarsministeriets personal har varierat en hel del under de år som gått. År 1918 uppgick den till 40-50 personer. Nu består ministeriets personal av 132 personer. När personalen var som störst, under vinterkriget, uppgick den till ca 500 personer, och när den var som minst, under tiden mellan vinterkriget och fortsättningskriget, till 28 personer.

Under förloppet av sin historia har försvarsministeriet fungerat på många olika ställen. Den första plats där ministeriet arbetade var Södra Esplanaden 10, där justitieministeriet numera är beläget. Därifrån flyttade ministeriet år 1921 till Högbergsgatan 21, som även kallades Ochrana–huset efter den tsarryska hemliga polisens säkerhetsavdelning och där Staben för gränsbevakningsväsendet nu verkar. Under den tid vinterkriget pågick arbetade ministeriet i bergsrumslokaliteterna invid Fölisövägen och i villorna i Mejlans. Delar av ministeriet arbetade även i Munksnäs, Tavastehus, Järvenpää och Kervo. För tiden mellan vinterkriget och fortsättningskriget återvände man igen till Södra Esplanaden 10. Från år 1941 till år 1956 var ministeriets adress Snellmansgatan 4-6, där Finansinspektionen för närvarande verkar. Under de år fortsättningskriget pågick arbetade ministeriet i Gräsviken, Hauho och Lammi. I juli 1956 flyttade försvarsministeriet till sina nuvarande lokaliteter på Norra Magasinsgatan 8 vid Kaserntorget.

Försvarsministeriets nuvarande byggnad är ritad av C.L. Engel och den uppfördes år 1822. Den utgjorde en del av Finska gardets kasernområde. Byggnaden inhyste Gardesstaben, officers-klubben och officerarnas bostäder. Finlands vita garde var inkvarterat i kasernen från år 1918 till år 1939. Byggnaden förstördes vid bombningarna av Helsingfors 26-27.2.1944 – endast väggarna stod kvar. Efter kriget tvistades länge om ruinen där dunört växte upp och om hela Gardeskvarterets öde. Återuppbyggnadsarbetena inleddes år 1954 under ledning av arkitekt Aulis Blomstedt och arbetet blev färdigt år 1956.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä