Säkerhetsstrategi för samhället

En säkerhetsstrategi för samhället blev klar

Statsrådet gav den 16 december 2010 ett principbeslut om en säkerhetsstrategi för samhället. Principbeslutet ersätter strategin för tryggande av samhällets vitala funktioner från år 2006. Strategin har beretts i ett bredbasigt arbete, i vilket utöver myndigheterna också representanter för näringslivet och organisationerna har deltagit.

Principbeslutet om en säkerhetsstrategi för samhället, som baserar sig på begreppet säkerhet i vidsträckt bemärkelse, konkretiserar de principer, mål samt grunder för verkställande vilka ställdes för den finska säkerhets- och försvarspolitiken i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009. Strategin utgör en gemensam grund för alla aktörer i samhället när det gäller beredskap och krisledning.

En säkerhetsstrategi för samhället har utarbetats med tanke på att de för samhället vitala funktionerna, som ska tryggas i alla situationer, verkligen ska kunna tryggas.

I strategin definieras
- samhällets vitala funktioner och måltillstånd för dem,
- hotmodeller som äventyrar de vitala funktionerna och eventuella störningssituationer som är förknippade med dem,
- strategiska uppgifter för ministerierna som förutsätts för att funktionerna ska kunna tryggas och deras kontinuitet planeras,
- grunderna för krisledning som förutsätts för att störningssituationer ska kunna hanteras,
- bevakning och utvecklande av hur strategin verkställs samt
- principer som är förknippade med övningen av beredskapen och krisledningen.

I en säkerhetsstrategi för samhället har särskild uppmärksamhet ägnats den internationella dimensionen samt det vidsträckta fältet av aktörer inom beredskapen och krisledningen. Näringslivets och organisationernas betydelse som en del av samhällets beredskap och hantering av störningssituationer framhävs. Också säkerhetsforskning behandlas grundligare. Kommunernas roll har framhävts mera än tidigare liksom också konsekvenserna av regionförvaltningsreformen.

Webbsidor som presenterar strategin och samhällets beredskap har öppnats på adressen www.yhteiskunnanturvallisuus.fi. Sidorna kompletteras i framtiden med material som gäller samhällets beredskap och krisledning.

Säkerhetsstrategi för samhället 2010 (pdf) (1.1 MB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä