EXPORT, ÖVERFÖRING, TRANSITERING OCH FÖRMEDLING AV FÖRSVARSMATERIEL

Statsrådets eller försvarsministeriets tillstånd krävs alltid för export, överföring, transitering och förmedling av försvarsmateriel. Export-, överförings- och transiteringstillstånd söks via en elektronisk ärendehanteringstjänst.

Tillstånd övervägs från fall till fall. Tillstånd beviljas om det är förenligt med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje och inte äventyrar Finlands säkerhet. I tillståndsprövningen följer Finland Europeiska unionens gemensamma ståndpunkt (2008/944/GUSP). En förutsättning för att få tillstånd är vidare en tillförlitlig utredning om produktens slutanvändare.

Export, överföring, transitering och förmedling av försvarsmateriel regleras i nationell lagstiftning:

Lagen om export av försvarsmateriel 282/2012

Försvarsmaterielen finns i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

Vid behov kan man be försvarsministeriet om en skriftlig definition på försvarsmateriel.

Det är skäl att inleda ansökningsförfarandet i god tid före den egentliga exporten/överföringen.

Tillstånd söks via elektroniska ärendehanteringstjänsten

Blanketter


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä