Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige

svenska finska flaggorna smal
Foto: Torbjörn F Gustafsson / Svenska Försvarsmakten


Sverige och Finland har en likartad säkerhetspolitisk utgångspunkt. Det ligger i Sveriges intresse att fördjupa det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och försvarssamarbetet med Finland. Länderna har sedan tidigare ett omfattande samarbete på försvarsområdet och samverkar både bilateralt samt inom befintliga forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, Europeiska unionen, Nato och FN.

Under de senaste åren har Finland och Sverige fördjupat sitt bilaterala försvarssamarbete. Det fördjupade försvarssamarbetet mellan länderna kompletterar Finlands övriga multinationella eller bilaterala försvarssamarbeten.

Mål

Målet för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra försvarsmakternas operativa förmåga och att möjliggöra gemensamt operativt agerande. Med hjälp av samarbetet blir också försvarsmakterna i båda länderna effektivare verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Samarbetet grundar sig på förtroende och långsiktigt arbete länderna emellan.

Hultqvist och Niinistö
Försvarsminister Jussi Niinistö och försvarsminister Peter Hultqvist. Försvarsministrarna träffas bilateralt i regel fyra gånger om året.

Samarbetet syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera tillsammans vilket förstärker säkerheten i Östersjöområde. Det fördjupade försvarssamarbetet omfattar även operativ planering och förberedelser för gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier. Exempel på dessa kan vara hävdandet av den territoriella integriteten eller utövandet av rätten till kollektivt självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan. Endast under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas kan länderna agera gemensamt. Genom att skapa en handlingsfrihet att agera gemensamt höjs tröskeln för incidenter och angrepp.

Fördjupning i flera steg

Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet. Under 2014 undertecknade de dåvarande försvarsministrarna en handlingsplan för fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige.

I handlingsplanen framgår att försvarsmakterna ska undersöka förutsättningarna för att förstärka samarbetet inom armé-, marin- och flygstridskrafter avseende bl.a.  övningar, utbildning och träning, luft- och sjöövervakning samt gemensam användning av grundläggande infrastruktur. Försvarsmakternas gemensamma slutrapport presenterades våren 2015.

Konkreta försvarssamarbeten

Svensk och finsk soldat  690 Anders Sjödén
Foto: Anders Sjödén / Svenska Försvarsmakten

Det fördjupade samarbetet ska bland annat baseras på befintliga samarbeten. På militär nivå förekommer ett omfattande samarbete mellan de svenska och finska försvarsmakterna.

På armésidan genomförs bland annat gemensamma övningar. Till exempel deltog i november 2016 svenska förband i en större artilleriövning i Rovajärvi i Finland. Finska förband övar regelbundet tillsammans med svenska förband på svenska träningsanläggningar.

IMG 4022

Ett väl fungerande samarbete mellan Finland och Sverige är etablerat på övningssidan inom ramen för Cross Border Training (CBT). Finska jaktplan deltog hösten 2016 i svenska Flygvapenövning 16 som bland annat genomfördes på Gotland. Svenska flygvapnet deltar i oktober 2017 i den finska flygvapenövningen RUSKA. Försvarsmakterna planeras inom kort inleda förhandlingar om ett avtal för fördjupat samarbete mellan länderna avseende luftlägesutbyte.

Den finska och den svenska marinen har länge haft ett nära samarbete inom ramen för den svensk-finska gemensamma marina stridsgruppen, SFNTG. Detta samarbete fördjupas kontinuerligt och stridsgruppen planeras uppnå initial förmåga hösten 2017 och kommer då bl.a. att ha förmåga till gemensamma sjöövervakningsoperationer. Sverige och Finland har haft ett samarbete avseende sjölägesbild sedan början av 2000-talet inom ramen för det s.k. SUCFIS. Detta utgör nu en central del i det svensk-finska samarbetet och bidrar till utvecklingen av den gemensamma marina stridsgruppen. Möjligheten att mer flexibelt använda sig av flygbaser och hamnar i båda länderna ses också över inom ramen för det svensk-finska samarbetet. Vidare utvecklas säker kommunikation länderna emellan, både mellan försvarsmakterna och mellan Försvarsdepartementet respektive försvarsministeriet.

I Finland pågår ett lagstiftningsarbete avseende de rättsliga förutsättningarna för försvarssamarbeten.

2016 presenterade Förutsättningsutredningen i Sverige en analys av förutsättningarna enligt regeringsformen för Sverige att med militära resurser agera gemensamt med en annan stat för att möta ett väpnat angrepp mot någon av staterna samt för att hindra kränkningar av någon av staternas territorium i fred och under krig. I mars 2017 tillsattes en utredning för att, med utgångspunkt i Förutsättningsutredningens analys, se över delar av de rättsliga förutsättningarna för Sveriges försvarssamarbete med Finland.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä