Nordiskt samarbete inom försvarsområdet – Nordefco

BNordefco

En intensiv och täckande interaktion med de nordiska länderna är viktig för Finland. Samarbetet har fördjupats under de senaste åren också inom den säkerhets- och försvarspolitiska sektorn, eftersom de nordiska väpnade styrkorna står inför utmaningar av samma slag trots att deras baslösningar är olika. Säkerhetssituationen i regionen ökar också behovet av samarbete. Finland främjar projekt som förbättrar Nordens prestations- och samverkansförmågor i alla situationer.


Genom det nordiska samarbetet inom försvarssektorn (Nordic Defence Cooperation, Nordefco) eftersträvas den fördel som nätverkande medför för utvecklandet och användningen av försvarsförmågan. Grunden för samarbetet stärks genom gemensamma försvarspolitiska mål och genom praktiskt samarbete försvarsmakterna emellan.

Genom att fördjupa samarbetet strävar man militärt efter kostnadseffektivitet, genom vilken resurser kan tryggas för den nationella utvecklingen och användningen av de viktigaste operativa militära förmågorna. 

Vidare strävar man genom samarbetet efter kompatibilitet, som gör det möjligt för de nordiska ländernas försvarsmakter att i fortsättningen samverka intensivare än i dagens läge vid utbildning, övningar, försvarsmaterielupphandling och krishanteringsinsatser. 


Militärt samarbete bedrivs på fem delområden: strategisk utveckling, operativa förmågor, personalförvaltning och utbildningssystem, övningar och undervisningsevenemang samt insatser. Nordefco har inga permanenta strukturer på politisk nivå.

Ordförandeskapet cirkulerar årligen mellan Finland, Norge, Sverige och Danmark. Finland är Nordefcos ordförande för tredje gången år 2017.

_MG_0684Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä