TERRITORIALÖVERVAKNING

I statens suveränitet ingår dess territoriella integritet. Finlands territoriella integritet övervakas hela tiden. Vid behov tryggas den territoriella integriteten genom användning av maktmedel. Syftet med territorialövervakningen är att vid Finlands gränser förhindra, avslöja och reda ut territorieförbrytelser och kränkningar av den territoriella integriteten. På annat håll inom finskt territorium är målet att förhindra sådan verksamhet som äventyrar den militära säkerheten i riket. På landområden kallas verksamheten markövervakning. I marina områden är verksamheten sjöbevakning eller sjöövervakning och övervakningen av luftrummet kallas luftbevakning.

Försvarsministeriet är den högsta tillståndsmyndigheten i ärenden som omfattas av territorialövervakningslagen. Försvarsministeriet beslutar om användningen av militära maktmedel för att trygga den territoriella integriteten samt styr försvarsmaktens territorialövervakningsmyndigheter.

Försvarspolitikens mål i territorialövervakningen är att leda och samordna myndigheternas verksamhet i frågor som hör till tillämpningsområdet för territorialövervakningslagen. Genom samord-ningen sammanställs och distribueras information och kunnande som anknyter till territorialövervakningen. Samordningen möjliggör det politiska beslutsfattandet i territorialövervakningsprojekt och säkerställer att det inte förekommer överlappningar inom projekten och verksamheten.

Målet för försvarspolitiken vid utvecklandet av en lägesbild med anknytning till den internationella territorialövervakningen är att stärka nätverkandet, trygga finska intressen och verksamhetsmöjlig-heter samt öka säkerheten i flyg- och sjötrafiken. Genom aktivt deltagande i utvecklingsarbetet samt ett vittomfattande myndighetssamarbete förbättras beredskapen att avvärja asymmetriska hot.

031212 MG 0079


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä