DET FRIVILLIGA FÖRSVARET

Till försvarsministeriets ansvarsområde hör det frivilliga försvaret och samordningen av de åtgärder som anknyter till detta mellan de olika förvaltningsområdena. Försvarsministeriet har till uppgift att styra, övervaka och utveckla den frivilliga militära utbildningen.

Frivilligverksamhet som stöder säkerheten är en viktig del av samhällsaktiviteten och bevarandet av den övergripande säkerheten i medborgarsamhället. Frivilligverksamheten möjliggör för sin del att de uppgifter och färdigheter som behövs snabbt kan förmedlas till breda medborgargrupper samt förstärker myndigheternas verksamhet. Den frivilligverksamhet som utövas stöder flera förvalt-ningsområden. 

Syftet med den frivilliga försvarsverksamheten är att utveckla medborgarnas och myndigheternas färdigheter att vara med och stöda samhället i allvarliga störningssituationer och undantagsförhål-landen. Vidare är syftet med den frivilliga försvarsverksamheten enligt lagen att främja försvars-förmågan och försvarsviljan. Utgångspunkter vid utvecklandet av det frivilliga försvaret är samhäl-lets, i synnerhet försvarsmaktens samt det frivilliga organisationsfältets, behov.

Det frivilliga försvaret ger den finska försvarsberedskapen en ny effektiv resurs. Verksamheten för-enar alla medborgargrupper och höjer försvarsviljan. Finland försvaras inte endast med vapen, utan genom samarbete så att hela samhällets resurser används. Också andra än militära frivilligorganisa-tioner har sina egna viktiga uppgifter när det gäller att trygga samhällets vitala funktioner i kriser av olika grad. Genom det samarbete som frivilligorganisationerna gör framför allt på lokalnivå kan en stor säkerhetsfördel uppnås i framtiden både regionalt och på riksomfattande plan.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä