Delegationen för frivilligt försvar

För samordning, styrning och utvecklande av det frivilliga försvaret har försvarsministeriet till sin hjälp en av statsrådet tillsatt delegation för frivilligt försvar som är verksam i samband med ministeriet. Delegationens mandatperiod är densamma som riksdagens. I delegationens sammansättning ska de rådande parlamentariska styrkeförhållandena i riksdagen beaktas.

Delegationen kan kalla in permanenta sakkunniga samt tillsätta regionala delegationer eller delegationer för särskilda verksamhetsområden under en tid som motsvarar dess egen mandatperiod.  Bestämmelser om delegationens, de regionala och för särskilda verksamhetsområden tillsatta delegationernas uppgifter, sammansättning och ordnandet av deras verksamhet finns i statsrådets förordning (960/2007).

Delegationen för frivilligt försvar har till uppgift att

1) samordna och styra organiserandet av det frivilliga försvaret,

2) stärka det frivilliga försvarets ställning i samhället,

3) bevaka och bedöma hur väl arrangemangen för det frivilliga försvaret fungerar och hur effektiva de är samt göra framställningar och förslag om hur det frivilliga försvaret kan utvecklas,

4) ge utlåtanden om planer och förslag som är viktiga med tanke på det frivilliga försvaret,

5) upprätthålla diskussion om försvaret och utveckla medborgarnas kännedom om försvaret,

6) främja medborgarnas frivilliga försvarsverksamhet och försvarsberedskap,

7) styra och övervaka verksamheten i de regionala delegationerna och delegationerna för särskilda verksamhetsområden.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä