Försvarsutbildningsföreningen

Försvarsutbildningsföreningen är en offentligrättslig förening, som är verksam som en riksomfattande samarbetsorganisation för den frivilliga försvarsutbildningen. Syftet med Försvarsutbildningsföreningen är att främja försvaret genom utbildningens, informationens och upplysningens metoder. Föreningen kan också ha enheter på regional och lokal nivå. 

Föreningens offentliga förvaltningsuppgifter är att

1. ordna militär utbildning och utbildning som främjar den militära förmågan när de hör till det frivilliga försvaret samt att ge information och upplysning om det frivilliga försvaret,

2. utveckla kvinnornas möjligheter att delta i det frivilliga försvaret och ordna tillhörande militär utbildning och utbildning som främjar den militära förmågan,

3. styra, stödja och samordna medlemsorganisationernas försvarsutbildning.

Föreningen har en stark roll som utbildare av försvarsmaktens reserv. Utbildningen stöder på ett betydande sätt utbildandet av försvarsmaktens krigstida trupper och upprätthållandet av deras militära förmåga.   I föreningens verksamhet erbjuds kunniga reservister en möjlighet att söka sig till, utbilda sig för och förbinda sig vid mera krävande utbildar- och ledaruppdrag än tidigare. 

 Föreningens civila utbildning stöder samhällets beredskap på vidsträckta säkerhetshot samt samhällets allmänna beredskap och handlingsförmåga. Vidare erbjuder verksamheten en möjlighet för kvinnor att mera vidsträckt delta i försvarsarbetet.

Försvarsutbildningsföreningen utvecklas som en strategisk partner till försvarsmakten i enlighet med nordiska verksamhetsprinciper. Målet är att stärka det frivilliga försvarets ställning i det lokala försvaret samt i handräckningsuppdrag.

Ytterligare upplysningar om Försvarsutbildningsföreningen


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä