Vapenkontroll

Vapenkontroll är en allmän benämning på de åtgärder genom vilka man med bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang försöker begränsa mängden vapen/militära resurser och innehavet av dem.

Vapenkontrollsektorn är ytterst omfattande och den innehåller bl.a. åtgärder för a) vapennedrustning, dvs. att minska antalet vapen eller förbjuda vissa vapenkategorier, b) begränsning av trupper, materielplacering och militära åtgärder, c) övervakning av överföring av vapen, militär infrastruktur och teknologi, d) utökande av öppenheten och transparensen i militär verksamhet med hjälp av olika slag av informationsutbyte och uppföljningsåtgärder, e) begränsning av eller förbud mot användningen av vissa vapen och sätt att handla (krigets lagar). 

Förändringen i den säkerhetspolitiska omgivningen har format om sektorns innehåll och prioritetsområden. Under det kalla kriget var centrala drag för vapenkontrollen att försöka nå militär styrkebalans mellan staterna samt att förhindra konflikter på statlig nivå. Efter att det kalla kriget tagit slut har nya metoder utvecklats för att bemöta vidsträckta säkerhetshot av nya slag. I och med hotet från terrorismen har uppmärksamheten särskilt riktats mot åtgärder för att hindra spridningen av massförstörelsevapen, vilket har ökat betydelsen av exportkontrollarrangemangen samt orsakat ett behov att utveckla metoder som berättigar till att ingripa i överföringen av massförstörelsevapen/ material. Jämsides med bemötandet av olika slags hot har det internationella samfundet strävat efter att undanröja de värsta humanitära problem som vapen orsakar genom att förbjuda eller begränsa vissa vapenkategorier. Vapenkontrollprocessernas karaktär har förändrats i och med att nya aktörer kommit med. Medborgarorganisationernas roll och betydelse har ökat i synnerhet vid de förhandlingsprocesser som gäller den humanitära dimensionen.

Försvarsministeriets uppgifter inom vapenkontrollsektorn

Deltagande i internationella förhandlingsprocesser, bevakning av dem och inverkan på dem; Försvarsförvaltningen deltar i internationella vapenkontrollförhandlingar tillsammans med andra myndigheter när de ärenden som behandlas i väsentlig grad berör försvarssystemet eller försvarsmaktens prestationsförmåga. Till exempel de internationella förhandlingar som gäller massförstörelsevapen och förhindrandet av spridningen av dem är viktiga för försvarsförvaltningen. Dessutom kan många vapenkontrollavtal som gäller konventionella vapen ha verkningar på vårt försvarssystem, vilket gör att det är nödvändigt att bevaka och påverka dem.

Den övergripande styrningen och samordningen av verksamhetsområdet inom försvarsförvaltningen; Försvarsministeriet styr vapenkontrollåtgärderna inom förvaltningsområdet för att verkställa de förpliktelser som härrör från internationella vapenkontrollavtal. I förpliktelserna ingår bl.a. utarbetandet av talrika årliga meddelanden för informationsutbyte, exportkontrollfrågor samt verkställandet av olika förpliktelser inom försvarsmaktens utbildning och praxis. Dessutom styr ministeriet utvecklandet av prestationsförmågorna i frågor som anknyter till vapenkontrollsektorn.

Stöd till andra myndigheter; Försvarsförvaltningen stöder andra myndigheter med sakkunnigstöd, material (t.ex. minröjning), genom att delta i myndighetsarbete samt ger vid behov handräckning för att uppfylla uppdrag med anknytning till vapenkontrollavtal och samarbetsarrangemang. Till exem-pel i exportkontrollärenden är försvarsministeriet tillståndsmyndighet.

Försvarsministeriet svarar för exportkontrollen av försvarsmateriel och är tillståndsmyndighet vid export av försvarsmateriel. Exporten regleras av den nationella lagstiftningen och dessutom är Finland aktivt med i det internationella exportkontrollsamarbetet. I Europeiska unionens medlemsstater är exporten av försvarsmateriel harmoniserad och exporten regleras genom gemensamma uppförandekoder som godkänts i form av rådets slutsatser. Dessutom deltar Finland i samarbetet i flera inter-nationella exportkontrollregimer såsom i verksamheten inom Wassenaar-arrangemanget.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä