Textstorlek: Pienennä tekstin kokoa Normal textstorlek Suurenna tekstin kokoa

Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI

VERKSAMHETSPLAN 2019

ALLMÄNT

Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI är ett parlamentariskt forum som organiserar och främjar en dialog om säkerhetspolitiken, försvaret och beredskapen inför krissituationer och undantagsförhållanden mellan medborgarorganisationer, beslutsfattare, myndigheter, medier och sakkunniga. PFI följer samhällets allmänna beredskap inför krissituationer och undantagsförhållanden samt kartlägger behov som anknyter till dem och lägger tyngdpunkten särskilt på kommunikation. PFI utvecklar medborgarorganisationernas och mediernas sakkunskap och kunnande i säkerhetspolitik, försvar och beredskap. PFI undersöker atmosfären bland medborgarna gällande säkerhetspolitiken, försvaret och befolkningens krismedvetenhet samt stöder myndigheternas beredskap att undersöka krissituationer och undantagsförhållanden. PFI fortgår med nordiskt samarbete särskilt med Sverige och Norge.

PFI anser att dess roll och verksamhet som ett säkerhetspolitiskt debattforum, som samlar aktörer från en vidsträckt krets, är viktig. Som grund för sin seminarie- och utbildningsverksamhet följer PFI aktivt med den aktuella debatten om säkerhetspolitiken och kriskommunikationen.

I planeringskommissionen finns utöver en arbetssektion också ett behövligt antal sakkunnigsektioner.

Under verksamhetsåret påverkar riksdagsvalet PFI i hög grad. Detta beror först och främst på att statsrådet alltid tillsätter planeringskommissionen för en riksdagsperiod. Dessutom har den kommande regeringens program konsekvenser också för vilka teman PFI ordnar seminarier om. I höst ordnar PFI vaktombyte mellan den gamla och den nya planeringskommissionen.

UNDERSÖKNINGAR

Enligt förordningen har PFI till uppgift att beställa och publicera undersökningar om folkopinionen i fråga om säkerhetspolitiken och försvaret och om medborgarnas mentala kristålighet. PFI beställer en opinionsundersökning år 2019.

PFI följer de opinionsundersökningar som görs i Sverige och Norge samt i Finland med anknytning till säkerhets- och försvarspolitiken samt försvaret. Målet är också att få till stånd ett allt intensivare samarbete med Sverige och Norge.

SEMINARIER

PFI:s traditionella valseminarium ordnas före riksdagsvalet. I valseminariet ingår en utfrågning av riksdagspartiernas ordförande. Seminariet hålls den 27 februari i Ostrobotnias festsal.

Ett regionalt journalistseminarium samt ett öppet publikevenemang i samband med det hålls den 4 mars i stadsfullmäktigesalen i Tammerfors. I slutet av året hålls ett journalistseminarium i Helsingfors.

PFI arrangerar temaseminarier, som är riktade till bl.a. medierepresentanter, och vilkas syfte är att erbjuda bakgrundsinformation om några aktuella teman. Under 2019 arrangeras 1–3 sådana seminarier. Under det första halvåret ordnas ett seminarium åtminstone om försörjningsberedskapsfrågor. 

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

PFI:s samarbete med de riksomfattande försvarskurserna fortgår. PFI föreslår för sin del redaktörer och forskare som ska bjudas in till kursen. I delegationen för försvarsutbildning är PFI:s ordförande ordinarie medlem och generalsekreteraren ersättare.

PFI fortgår med sitt samarbete med Huvudstabens kommunikationsavdelning när det gäller att ordna grundkurser för kommunikationsbranschen. Kursen ordnas en gång i året. Nästa kurs torde arrangeras i september–oktober. För utbildningen svarar Huvudstaben, och PFI föreslår i synnerhet sådana personer för kursen som inte har fullgjort beväringstjänst. Huvudstaben rekryterar reservister till kursen.

NORDISKT SAMARBETE

PFI fortgår med sitt intensiva nordiska samarbete i synnerhet med organisationerna Folk och Försvar i Sverige och Norge.

År 2019 hålls den nordiska konferensen den 13–15 maj i Stockholm.

Ett förberedande möte inför den nordiska konferensen 2020 hålls i Helsingfors i höst.

EKONOMI

PFI:s anslag för år 2019 uppgår till 97 000 euro, vilket är en ökning med 2 000 euro från år 2018. PFI:s arbetssektion beslutar närmare om hur anslaget används för de olika verksamheterna.

PFI:S BYRÅ

PFI:s byrå finns i andra våningen på försvarsministeriet, gatuadressen är Södra Magasinsgatan 8. Byrån har funnits i samband med kommunikationsenheten sedan ingången av år 2017.

Generalsekreterare för planeringskommissionen är SVM Heli Santala. Allmän sekreterare är PM Markus Kinkku.

För planeringskommissionens betalningsrörelse svarar kommunikationssekreterare Jaana Riihimaa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä