Textstorlek: Pienennä tekstin kokoa Normal textstorlek Suurenna tekstin kokoa

Arbetsgrupp föreslår lagstiftningsgrund för militär underrättelseverksamhet

Syftet med lagförslaget är att uppdatera den lagstiftning som gäller försvarsmaktens underrättelseverksamhet samt att uppfylla de krav som följer av grundlagen och internationella förpliktelser som binder Finland.

För att försvarsmakten ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter förutsätts underrättelseinhämtning, och militär underrättelseverksamhet är en viktig del av den finska försvarsberedskapen. Målet med underrättelselagstiftningen är att förbättra informationsinhämtningen om allvarliga internationella hot som anknyter till försvarsmaktens uppgifter på så sätt att försvarsmakten inom landet och utomlands ska ha befogenheter till underrättelseinhämtning som avser person, underrättelseinhämtning via radiosignaler och underrättelseinhämtning som avser datasystem samt underrättelseinhämtning som avser datatrafik.

Avsikten med den militära underrättelseverksamheten är att följa med utvecklingen i den säkerhetspolitiska omgivningen och producera information om det rådande läget som stöd för den högsta säkerhetspolitiska ledningen och det militära beslutsfattandet. Den militära underrättelseinhämtningen ger en förvarning om ett militärt hot som riktas mot Finland.  Vidare stöder den militära underrättelseinhämtningen det beslutsfattande som gäller internationella insatser samt de finska truppernas verksamhet och egenskydd.

Det föreslås att i lagen ska föreskrivas om föremålen för militär underrättelseverksamhet och om de principer som ska följas i underrättelseverksamheten samt om styrningen och övervakningen av verksamheten. Försvarsmaktens huvudstab och Försvarsmaktens underrättelsetjänst ska enligt vad som föreslås vara militärunderrättelsemyndigheter. I lagen ska föreskrivas om de underrättelsemetoder som står till myndigheternas förfogande och om beslutsfattandet om användningen av befogenheterna samt om anmälan om en underrättelseuppgift, förbud mot underrättelseinhämtning, internationellt samarbete och om registrering av uppgifterna.

I beredningsarbetet har de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna beaktats och olika intressentgrupper har hörts i omfattande grad.

Betänkandet finns på försvarsministeriets webbsida (på finska men lagparagraferna finns också på svenska i betänkandet) på adressen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2899-8


Lagstiftningen om underrättelse förbättrar inhämtandet av information om internationella militära hot


Den arbetsgrupp som tillsatts av försvarsministeriet har till uppgift att bereda ett förslag till lagstiftning om försvarsmaktens underrättelseverksamhet. Avsikten med lagstiftningen om underrättelse är att förbättra inhämtandet av information om internationella hot som anknyter till försvarsmaktens uppgifter.
Finland måste bättre än förr kunna inhämta information också i utlandet. Försvarsmaktens underrättelseverksamhet säkerställer för sin del att statsledningen har riktig, pålitlig och aktuell information som stöd för beslutsfattandet. Underrättelsen skapar och upprätthåller en lägesbild över den militära verksamheten och ger vid behov en förvarning om ett militärt hot mot vårt land. Avsikten med lagstiftningen är att göra det möjligt att inhämta information också i militära krishanteringsinsatser och på så sätt förbättra säkerheten för de finländare som tjänstgör utomlands.

Arbetsgruppen för en informationsanskaffningslag överlät sitt betänkande

Den arbetsgrupp som har utvecklat lagstiftning gällande säkerhetsmyndigheternas informationsanskaffning har överlåtit sitt betänkande till försvarsminister Carl Haglund den 14 januari 2015.

Arbetsgruppens betänkande:


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä